ארכיון תג: 80 וארבע סדרה

שמונים וארבע   Eighty and Four

80 וארבע – פרק 1: היכרות

80 and Four – Episode 1: Acquaintance (Israel)

פעם, היתה משפחה – גרעינית, מורחבת ומלוכדת. אחר כך, היתה השואה שגזלה מחלק גדול של בני הדור שלי את המשפחה המורחבת שלהם. אנחנו ניסינו ליצור משפחה כמה שיותר מורחבת. לא היה קל.

It the past, the family was nuclear, extended and cohesive. Then, there was the Holocaust, which robbed a large part of my generation of our extended family. We tried to create as much extended family we could. It wasn't easy.

החיים המודרניים אינם מאפשרים כמעט קשרים אינטנסיביים עם המשפחה המורחבת וזה כבר גולש גם אל המשפחה הקרובה. לדור של ילדינו אין יותר מדי זמן. בקושי יש להם זמן למשפחה הגרעינית שלהם. הם בקושי רואים את ילדיהם למשך שלוש-ארבע שעות אחר הצהריים ובערב. החיים המודרניים הופכים את חיי המשפחה ללא קלים כלל וכלל.

Modern life almost does not allow intensive relationships with the extended family and it is already sliding into the immediate family. Our children's generation doesn't have too much time. They barely have time for their nuclear family. They hardly see their children for three-four hours in the afternoon and evening. Modern life makes family life not easy at all.

שמונים וארבע – הצצה לסדרה האוסטרלית

The Old People's Home for 4 Year Olds – Australia

בארצות הברית נערך ניסוי ובו שילבו גני ילדים בתוך בתי אבות כדי לבדוק איך ישפיעו היחסים בין שתי קבוצות הגילים על חבריהן, אם תיווצרנה חברויות ובעיקר – אם ההשתתפות בניסוי ויצירת אינטראקציה עם הילדים תיטיב עם הזקנים. התוצאות היו שהילדים למדו להתיחס את הקשישים בצורה שמתאימה להם ומצד שני, בריאותם של הזקנים השתפרה, אצל חלק אפילו בצורה מרשימה.

In the United States, an experiment was conducted in which kindergartens were integrated into nursing homes to see how the relationship between the two age groups would affect their members, whether friendships would be formed, and especially – whether participating in the experiment and interacting with the children would benefit the elderly. The results were that the children learned to treat the elderly in a way that suited them and on the other hand, the elderly's health improved, in some even impressively.

שמונים וארבע – הצצה לסדרה הבריטית

The Old People's Home for 4 Year Olds – Britain

הצפיה בסדרה, לפחות בגילי הנוכחי, מה-זה מפעילה את בלוטות הדמעות. מרגש לראות את היווצרות החברויות בין המשתתפות והמשתתפים, איך ילדים לומדים לקבל את הזקנים על מגבלותיהם, איך הזקנים לומדים להבין את יכולותיהם שלהם ועד כמה הם יכולים לתרום לדור הצעיר מאוד הזה. והשיפור הבריאותי בכלל היה מדהים ומאוד-מאוד מספק מבחינתי, כצופה שאוהבת סופים טובים.

Watching the series, at least at my current age, is what a tears' trigger. It is exciting to see the formation of friendships between the participants, how children learn to accept the elders with their limitations, how elders learn to understand their own abilities and how much they can contribute to this very young generation. And the overall health improvement was amazing and very satisfying to me, as a viewer who loves happy endings.

במשפט אחד:

ממליצה לצפות בסדרה המעולה הזו. בעולם הקר והאכזר בו אנו חיים, נקודות אור מחממות לב כאלה מאוד-מאוד רצויות כדי לחוש שלא הכל רע פה על פני האדמה.

In one sentence:

I recommend watching this great series. In the cold and brutal world we live in, such heart-warming light spots are very desirable in order to feel that not everything is bad here upon the earth.