ארכיון תג: abundance

לחיות בטוב To Live Well

Julia ShawTime to Rethink Evil

אנו חיים בשני קצוות מנוגדים מאוד וגם חלק בתווך: מצד אחד, זה עידן השפע וההזדמנויות הרבות ומצד שני, עידן הרוע, הדיכוי וההדרה.

We live on two very opposite ends and also a part in the middle: on the one hand, this is the age of abundance and many opportunities, and on the other, this is the era of evil, oppression and exclusion.

כל כך הרבה רוע. כל כך הרבה אנטי. מהיכן זה בא? איפה הטוב? למה לא הטוב שולט? למה, כשמאן דהוא אינו מסכים עם מישהו – הוא ישר מקלל, מחרף, מתייג, אינו מוכן לשמוע את שיש לצד השני לומר. הרי אין חובה להסכים זה עם זה. אם אתה מקשיב לזולתך, אולי תוכל ללמוד משהו חדש ממנו, כזה שלא חשבת עליו? אנשים מעדיפים לפלוט, לקשקש, במקום להאזין. נורא!

So much evil. So much anti. Where does it come from? Where is the good? Why does not the good rule? Why, when someone does not agree with someone – they curse, scold, label, not willing to hear what the other side has to say. After all, there is no obligation to agree with each other. If you listen to someone else, maybe you can learn something new from them, things that you did not think of? People prefer to utter, scribble, rather than listen. Awful!

במשפט אחד:

לא עושה טוב לחיות בעולם כזה, ממש לא.

In one sentence:

Not doing well living in a world like this, really not.

פירות קיץ, פירות חורף Summer Fruits, Winter Fruits

The Singing Walrus – Fruit Song for Kids

בילדותי, פירות הקיץ הופיעו בקיץ ופירות החורף – רק בחורף. לפי הפרי, ידעת איזו עונה זו. היום, הכל מעורבב.

In my childhood, summer fruits appeared in summer and winter fruits – only in winter. According to the fruit, you knew what season it was. Today, everything is mixed up.

אני אוהבת את פירות הקיץ, רק שכאשר אוכלות אותם בחורף – טעמם שונה מאשר בקיץ, כשהם טריים ומובלים מן העצים הישר אל הירקנים בשווקים או במרכולים. החורף אינו מיטיב עם פירות הקיץ אחרי שעברו צינון במקררים. לא רק שאינם מחזיקים מעמד (בקושי יום-יומיים ממועד הקניה), הם גם לא טעימים בכלל.

I love the summer fruits, but when you eat them in the winter – they taste different than in the summer, when they are fresh and brought straight from the trees to the greengrocers in the markets or supermarkets. Winter does not benefit the summer fruits after cooling them in refrigerators. Not only do they not survive (barely a day or two from the date of purchase), they are not tasty at all.

Elizabeth Brauer – Are spotty fruits and vegetables safe to eat?

חלק ממנעמי העונה, אלה הפירות המאפיינים אותה. סתו הלך תמיד יחד עם ריח הגויאבה הנפלא. חבל שכבר שנים אין לנו גויאבות בראש השנה. החורף התאפיין בריח הקלמנטינות ובידיים הדביקות מן התפוזים שקילפת. באביב, היינו מתבשמים מפריחות עצי ההדר (אני כיניתי זאת 'ריח של יום העצמאות'). בקיץ, היה זה התירס שניחוחו נישא ברחבי הבית כשבישלנו אותו במטבח. הבננות הבשלות של הקיץ היו תאוה הן לעין והן לחֵך. איך היתה הסיסמא שלה: 'בננה – מתנה מהשמש באהבה'.

A part of the pleasures of the season, are the fruits that characterize it. Autumn always went along with the wonderful smell of the guava. It's a pity that we have not had guavas on Rosh Hashana for years. Winter was characterized by the smell of clementine and the sticky hands from the oranges you peeled. In the spring, we used to enjoy the smell of citrus trees (I called it Independence Day smell). In the summer, it was the corn that its fragrance was carried around the house when we cooked it in the kitchen. The ripe bananas of the summer were pleasing both to the eye and palate. How was its slogan: 'Banana – a gift from the sun with love'.

במשפט אחד:

שפע זה טוב; הענין הוא, שמרוב שפע, אין כל כך טוב.

In one sentence:

Abundance is good; the thing is, that with too much abundance, there's not so much good.

Happy Sunshine Friends – Fruits Song