ארכיון תג: Architecture

עולם הולך ומצטמצם The World is Shrinking

Living Big In A Tiny House

Tiny House Designed to Be Elderly/Disability/Mobility Friendly

דברים משתנים בעולמנו. אם זה בגלל ההתחממות הגלובלית או ללא קשר אליה, אנחנו משתנים, הצרכים שלנו משתנים (לפעמים בלית ברירה), וגם הסביבה שלנו משתנה.

Things change in our world. Whether it's because of global warming or regardless of it, we change, our needs change (sometimes without a choice), and our environment changes as well.

בכל פעם שאני נחשפת לטכנולוגיה חדשה, להמצאה שאיש לא חשב עליה קודם לכן או לכל פלא שבני האדם הוגים – אני נמלאת כבוד והערכה לרוח האנושית החזקה, השורדת. אחד הדברים המדהימים והמעניינים הללו הוא הבתים הזעירים. הרעיון הגאוני לצמצם את המרחב שלנו למימדים המתאימים לנו, נפלא בעיני; בעיקר, משום שזה מכוון אותנו לחיות עם הדברים שאנחנו באמת צריכים ולא עם כל המצבורים שאנו צוברים במהלך חיינו והשוכבים להם בבתינו המרווחים כאבן שאין לה הופכין.

Every time I am exposed to new technology, to an invention that no one has thought of before or to any wonder that human beings think of – I am filled with respect and appreciation for the strong, surviving human spirit. One of these amazing and interesting things is the tiny houses. The ingenious idea of ​​reducing our space to the proportions that suit us, is wonderful in my opinion; especially because it directs us to live with the things we truly need and not with all the accumulations that we accumulate during our lives and that lie in our spacious houses as useless stones.

Alastair Parvin: Architecture for the people by the people

 

ארכיטקטורה היתה מאז ומתמיד מעניינת בעיני, הן מבחינת הבניה לפרט והן מבחינת התכנון הכולל של המרחב הציבורי – אם זה העירוני, הכפרי או כל מרחב אחר. המחשבה המושקעת (לפעמים לא ממש) בתכנון, בחזון של המתכנן ומזמין הפרויקט, תמיד ריתקה אותי, בבחינת: מה חשבו כשהגו ותכננו את המיזם, מה רצו ליצור ומה מטרת התכנית. גם מעניין אותי לדעת אם השיגו את מטרתם. אני שואלת את אותן שאלות ועוד יותר גם בנוגע לפרויקטים ועבודות בכל השטחים האחרים, לא רק בארכיטקטורה. לא תמיד תואמת תוצאת הפרויקט את התכנון שלו.

Architecture has always been interesting to me, both in terms of construction to the individual and in terms of overall planning of public space – whether urban, rural or any other space. The thought invested (sometimes not really) in the planning, the vision of the planner and the client of the project, always fascinated me, regarding to: what did they think when they conceived and planned the project, what did they wish to create and what was the purpose of the plan. I also wonder if they have achieved their goal. I ask the same questions and even more about projects and works in all the other areas, not just architecture. The project outcome does not always matches its design.

היישום של בתים זעירים יכול להתאים מאוד בעולמנו ההולך ומצטמצם, בעולם בו אנשים נודדים ממקום למקום ביתר תכיפות מאשר בעבר ובעיקר – עשוי להתאים מאוד לפליטים השוטפים את כל העולם. בישראל של שנות ה-50 במאה ה-20, בהן חוינו גל עצום של עליה מכל התפוצות, הוקמו מעברות, אותן "ישובי אוהלים שנועדו להיות זמניים", עד שיבנו עבורם בתי הקבע. הבתים הללו לא היו מרווחים כל כך, אך התאימו למשפחות קטנות. עד היום אפשר לראות את שרידיהם בשכונות בערים שונות בכל רחבי המדינה. אני גרה בדירה בבנין כזה והיא מספיקה לצרכי.

The application of tiny houses can be very appropriate in our shrinking world, in a world where people move from place to place more frequently than in the past and, above all, may be well suited to the current refugees all over the world. In Israel of the 1950s, in which we experienced a huge wave of Aliyah (immigration) from all over the Diaspora, Ma'abarot, the "temporary tent settlements", were established until permanent homes were built for them. These houses were not so spacious, but suited small families. To this day one can see their remains in neighbourhoods in different cities all over Israel. I live in an apartment in such a building and it is sufficient for my needs.

בניינים משנות ה-50 של המאה העשרים Buildings from the 1950s

בניינים משנות ה-50 של המאה ה-20  Buildings from the 1950s

במשפט אחד:

השאלה הנותרת היא אם ומתי יישמו את הבתים הללו לאוכלוסיה, מה שיכול לתרום לירידת מחירי הבתים ולפתרון מעולה למצוקת הדיור ההולכת ומחריפה בכל העולם.

In one sentence:

The remaining question is if and when these houses will be implemented for the population, which could contribute to a decline in house prices and an excellent solution to the growing housing shortage worldwide.

למה כל הספסלים כל כך לא נוחים: הארכיטקטורה שנועדה להעלים את חסרי הבית

Why all the benches are so uncomfortable:

the architecture designed to hide the homeless

ארכיטקטורה Architecture

#developingyoureye

אולם ספורט תיכון חדרה Sports Hall, Hadera high school, Israel

אני אוהבת בניינים, גם גורדי שחקים, אם כי סביר להניח שבאלה אין סיכוי שאמָצֵא. הפעם היחידה בה חֵרָפתי את נפשי לבקר מישהי שגרה בקומה הששית, הספיקה לי בהחלט בגלל הסחרחורת הנוראה שחטפתי ושהבהירה לי כי אם חפצת חיים אנוכי – עדיף שאשאר בגובה הקרקע, מקסימום קומה שניה.

I like buildings, skyscrapers too, although it's unlikely that I'd be found in those. The only time I dared to risk my life by visiting somebody who lived on the sixth floor, was more than enough for me, due to the awful dizziness I got and made it clear that if I wish to live long – I'd better stay on ground level, or maximum on the second floor.

#developingyoureye

אולם ספורט תיכון חדרה (ש/ל)   Sports Hall (B & W), Hadera high school, Israel

פעם היו בונים בניינים ייחודיים, אחר כך התחילו לבנות כלאחר-יד, העיקר לאכלס כמה שיותר ולהרויח במקסימום. גם בתים פרטיים נבנים בימינו ללא כוונות מיוחדות, העיקר לבנות ולא משנה שאין הבית משרת את דייריו ואין הוא הולם את אורח חייהם וטעמם.

In the past, buildings were unique, later on they were built offhandedly, mainly to inhabit tenants as much as possible and maximize the profit of their contractors. Private houses are also being built these days without too much inspiration; just for the sake of building, and it doesn't matter that the house doesn't serve its occupants and it doesn't suit their lifestyle or their taste.

#developingyoureye

אולם רנה שני, בית למופעי תרבות וספריה, חדרה Rina Shani Hall for culture performences and a library, Hadera, Israel

אני אוהבת בניינים הבנויים בקוים נקיים ורכים, כאלה שאינם תזזיתיים או חדים, אלא משרים נועם על העין המביטה. אני מקוה שהם גם נוחים לדייריהם, כי המטרה העיקרית של בנין היא להתאים למטרתו – אם זה בית למגורים או אכסניה למטרה אחרת, כמו בית ספר, בית תפילה, משרד וכיוצא באלה.

I love buildings that are built with clean and soft lines, such that are not restless or sharp, but induces pleasantness on the looking eyes. I hope that they are also comfortable for their dwellers, because the main cause of a building is to suit its purpose – weather it’s a dwelling house or a lodgings for another purpose such as a school, house of worship, an office etc.

#developingyoureye

אולם רנה שני (ש/ל), בית למופעי תרבות וספריה, חדרה  Rina Shani Hall (B & W) for culture performances and a library, Hadera, Israel

לעומת חוסר הדמיון והחידוש בבניינים למגורים, אפשר לראות מדי פעם (אם כי במשורה) בנייני ציבור מעניינים בצורתם, נעימים לעין ולמבלים בהם.

As opposed to the lack of imagination and innovation in residential buildings, it is possible to see occasionally (however frugally) interesting shaped public-buildings, pleasant for the eye and to the people who visit them. 

במשפט אחד:

הלואי והיו בניינים מעניינים רבים יותר.

In one sentence:

I wish there were more interesting buildings.