ארכיון תג: attraction

כי זיו פנייך Because Your Face Glowed

Jimmy LaFave – The Beauty of You

הרכבת החליקה אל התחנה, מאטה את נסיעתה, מאשרת את דברי הכרוז שבישר את בואה דקותיים לפני כן.

The train slid into the station, slowing down, confirms what the announcer declared two minutes ago.

הנוסעים מצטופפים, מתקדמים. אני שמה עין על הפס הצהוב, חוששת שמא יעברו אותו. ישראלים, תחנת חדרה, איך לא יעברו?

The passengers huddle, moving forward. I watch the yellow line, worried they will pass it. Israelis, Hadera station, how wouldn't they pass it?

James Blunt – You're Beautiful