ארכיון תג: beauty

כי זיו פנייך Because Your Face Glowed

Jimmy LaFave – The Beauty of You

הרכבת החליקה אל התחנה, מאטה את נסיעתה, מאשרת את דברי הכרוז שבישר את בואה דקותיים לפני כן.

The train slid into the station, slowing down, confirms what the announcer declared two minutes ago.

הנוסעים מצטופפים, מתקדמים. אני שמה עין על הפס הצהוב, חוששת שמא יעברו אותו. ישראלים, תחנת חדרה, איך לא יעברו?

The passengers huddle, moving forward. I watch the yellow line, worried they will pass it. Israelis, Hadera station, how wouldn't they pass it?

James Blunt – You're Beautiful 

כל היופי הזה All this Beauty

עם רדת ערב When the evening falls

עם רדת ערב  When the evening falls

אני מאמינה שבתוך כל אחת מאיתנו יש זיקה כלשהי לַיופי שבאמנות, כל אמנות. כמובן שהיופי הזה הוא בעיני המתבוננת, אך העיקר הוא שיש יופי וזה נתון לטעמה האישי של כל אחת. יחד עם זאת, אני בטוחה שיש יופי שהוא אוניברסלי ומדבר אל מרבית האוכלוסיה, יופי המוסכם על הרוב.

I believe that each of us has within an attraction to the beauty of art, any art. Certainly, this beauty is in the eyes of the beholder, but the main thing is that there is beauty and it is subjected to the personal taste of each of us. However, I'm sure that there is a beauty which is universal and most people relate to it, a beauty that is agreed upon the majority.

SP Cia de Dança – Audição