ארכיון תג: broom

שום מקום Nowhere

מקום על המטאטא

Room on the Broom

היא צצה לה משום מקום, ככה פתאום. מציבה את שתי מזוודותיה על הרצפה אחרי ששחררה אותן מהמטאטא עליו היו תלויות, הביטה בי במבט מחויך שאמר 'הנני'.

She came out of nowhere, just like that, suddenly. Placing her two suitcases on the floor after she released them from the broom on which they hung, she looked at me with a smiling gaze that said 'here I am'.

הנה היא, אמרתי לעצמי, בכבודה ובעצמה. זה היה הזוי. לגמרי. הקשר בינינו ניתק לפני יובלות ופתאום, ככה, היא מופיעה פה כאילו לא עבר זמן רב, כל כך הרבה זמן. מוזר, אמרתי לעצמי, מאוד מוזר. למה היה נדמה לי שאינה כבר בין החיים? שום דבר לא היה ברור לי.

Here she is, I said to myself, in person. It was hallucinatory. Completely. The connection between us broke off ages ago and suddenly, just like that, she appears here as if it wasn't a long time that passed, such a long-long time. Strange, I said to myself, very strange. Why did I think she was not among the living? Nothing was clear to me.

הדלת היתה פתוחה עדיין ואני עמדתי שם, עדיין מחזיקה בידית, איני מאמינה למראה עיני. "את יכולה לסגור את הדלת", אמרה בקולה הנחרץ שרדף אותי במשך השנים בהן חיפשתי אחריה, "איני הולכת לשום מקום."

The door was still open and I stood there, next to it, still holding the handle, unable to believe my eyes. "You can close the door," she said in her firm voice, which haunted me over the years when I searched for her. "I'm going nowhere."

ניקול קרואזי – לעולם לא אעזוב אותך

Nicole Croisille – I'll never leave you