ארכיון תג: city

הרחובות חזרו לסאון   The Streets became Noisy Again

Mathias Basner – Why noise is bad for your health

היה שקט מאוד בזמן הקורונה. מבחינתי, זה היה מבורך.

It was very quiet during the Corona. For me, it was a blessing.

אני אמנם גרה בעיר, אך זו אינה מהסואנות במדינה. זו אינה תל אביב, זו חדרה. זו יותר עיירה מאשר עיר. לשמחתי, המקום בו אני גרה, ברחוב צדדי שקט למדי, אינו מספק יותר מדי רעשים וגם לפני הקורונה אפשר היה לשמוע את ציוצי הציפורים ואת יללות החתולים. הן ציפורים והן חתולים יש לנו כאן בשפע. אני אוהבת את הקולות שלהם.

Although I live in the city, it is not one of the busiest in the country. It's not Tel Aviv, it's Hadera. It's more of a town than a city. To my delight, the place where I live, on a fairly quiet side street, does not provide too much noise and even before the Corona you could hear the birds tweeting and the meows of the cats. We have lots of birds and cats here. I love their sounds.

היתרון של לגור במקום בו אני גרה הוא אדיר. מצד אחד, אני נמצאת כאילו בחיק הטבע, המרחק בין הבתים הוא סביר למדי וכשאני יוצאת ופוסעת מרחק של חמש דקות בלבד, אני מגיעה ללב העיר. הכל במרחק של דקות ספורות. והשקט, יחסית לעיר, ממש נפלא לי.

The advantage of living where I live is tremendous. On the one hand, as if I am in the bosom of nature, the distance between houses is quite reasonable, and when I go out and walk only five minutes away, I reach the heart of the city. All within minutes. And the quiet, relative to a city, is really wonderful to me.

יצאתי היום לקניות וסידורים ונפעמתי מהרעש. זה לא דבר שאני שומעת מביתי. כבר שכחתי איך נראית עיר סואנת, עם צפירות מכל עבר, עם חוסר הסבלנות של הנהגים להולכי הרגל, עם הצעקות והרעש. בפעם שעברה שיצאתי מהבית, החיים רק נפתחו, היתה הרגשה של היסוס, של זהירות, פחות רעש, אם כי גם פחות מסכות. אנשים לא כל כך הקפידו לשמור על מרחק זה מזה. היום זה נהיה פרוע לגמרי. כל רסן שוחרר.

I went shopping and running errands today and was overwhelmed by the noise. It's not something I hear from my home. I've already forgotten what a busy city looks like, with sirens everywhere, with impatience drivers towards pedestrians, with the shouts and the noise. The last time I left home, life just opened, there was a feeling of hesitation, of caution, less noise, though less masks too. People were not so careful to keep their distance from each other. Today it became entirely wild. All rein became free.

19,894 מקרים מאומתים, 288 נוספו מאתמול. המספרים לא נראים אמינים, למרות שהם די גבוהים. החשש שלי הוא שהמספרים גדולים הרבה יותר, משום שאין בודקים מספיק. זה כמו לטמון את הראש מתחת לחול. בניו זילנד חיכתה ראש הממשלה עד שלא יתגלו חולים חדשים ועד שאחרון החולים יחלים. היא לקחה טווח של בטחון כדי למנוע הִדָבְקוּת חוזרת. אצלנו, פתחו הכל מוקדם מדי לטעמי ואנו רואות את התוצאות העגומות מדי יום ביומו במספר הגדל והולך של החולים החדשים. בימים אלה, אני מתיחסת ביתר שאת לרחוב כאל אזור קרבות ומשתדלת לנקוט באמצעי זהירות מירביים כמיטב יכולתי.

19,894 verified cases, 288 added from yesterday. The numbers do not seem reliable, although they are quite high. My concern is that the numbers are much bigger because there are not enough tests. It's like putting one's head in the sand. In New Zealand, the prime minister waited until no new sick people were discovered and until the last of the patients recovered. She took a range of safety to prevent new cases of infection. With us, for me, everything has opened too soon, and we see the sad results every day of the growing number of new patients. These days, I regard the street all the more forcefully as a battle zone, and try to take maximum precautions as best I can.

Nicola Jones – The dangers of a noisy ocean

במשפט אחד:

כפי שזה נראה לי עכשו, אין לי צפי לצאת לרחוב לעתים קרובות יותר ובעיקר – להמשיך לעטות מסכה, גם אם כל הסביבה תחדל מלעשות כן. עדיף להשאר על הצד הבטוח.

In one sentence:

As it seems to me now, I don't expect to go out to the street more often, and mostly – continue to wear a mask, even if the whole environment ceases to do so. It's better to stay safe that be sorry.

העיר מאובקת The City is Dusty

Peep and the Big Wide World: Spring Thing

האובך נח על העיר כמו מרבד מכביד. לכל מלוא העין ניתן היה לראות רק אבק ואבק, אויר צהבהב אותו נאלצנו לנשום, כי זה מה שבני אדם עושים – נושמים.

The haze lay on the city like a heavy carpet. To the fullest of the eye you could see only dust and dust, yellow air that we had to breathe, because that's what people do – breathe.

לא שמעתי חדשות כל היום, כך שאין לי מושג אם הזהירו את הקשישים והחולים לא לצאת החוצה ואם המליצו להם להסתגר במזגן. ישנם ימים די רבים כאלה בהם איני פותחת לשמוע ברברת. אין לי כוח לשטויות שלהם. חשבתי על מי ששמע לעצה הזו להסתגר במזגן. אני ממש לא בעד. לא היה לי מזגן, אין לי וגם אין סיכוי שיהיה.

I did not hear news all day, so I have no idea if they warned the elderly and the sick not to go outside and if they were advised to lock themselves up in the air conditioner. There are quite a few days when I don't turn the radio on to hear babbles. I don't have the strength for their nonsense. I thought of those who had listened to this advice to shut themselves up in the air conditioner. I'm really not in favour. I didn't have an air conditioner, I do not have, and there is no chance of me having it.

יצאתי לקניות עם חברה. יומיים לפני פסח, זה המועד המתאים למלא את המזוה לקראת הימים הכשרים ללא חמץ. שתינו מילאנו סלינו בקטניות, כיאה למי שאינן מיחסות חשיבות כלשהי למנהג עדה זו או אחרת. מעולם לא הבנתי מדוע אורז ושאר קטניות אסורות על האשכנזים ואילו לספרדים מותר. גם אני רציתי ורוצה לאכול אותם מאכלים, למה אסור לי? מבחינתי, חמץ זה לחם (מה שכמובן לא יכנס אלי הביתה) ושאר מאכלים העשויים מקמח חיטה או בצורה הדורשת החמצה. הרי אורז אינו קמח וגם לא קטניות אחרות.

I went shopping with a friend. Two days before Passover, this is the appropriate time to fill up the pantry for the kosher days without chametz. The two of us filled our baskets with legumes, as befitting those who don't attach any importance to the custom of one ethnic group or another. I never understood why rice and other legumes are forbidden to the Ashkenazim, whereas Sephardim are permitted to eat them. I too wanted and still want to eat the same foods, why should I not? For me, chametz is bread (which of course will not come into my house) and other foods made from wheat flour or in a way that requires leavening. Rice is neither flour nor other legumes.

סוזי והבנשיז – ערים באבק

Siouxsie And The BansheesCities in Dust [lyrics]

 

"מביך", היא אומרת לי.

"מה מביך?" אני שואלת.

היא מצביעה על טור המכוניות הערוך לפני מתחם הרחיצה. "נראה לך נורמלי לרחוץ את המכונית באובך הזה? ועוד מחר צפוי גשם. לא נורמלי!"

"It's embarrassing," she says to me.

"What's embarrassing?" I'm asking.

She points at the line of cars waiting in the queue at the car wash area. "Do you think it's normal to wash your car in this haze? And tomorrow it is expecting to rain. Abnormal!"

 

Spring Song for Children