ארכיון תג: dill

היא לא קנתה לי פטרוזיליה   She didn't buy me parsley

Tips to Grow 3 Cool Weather Herbs

(Dill, Parsley, Cilantro) Inside or Outside

לפעמים יש לנו את הזכות לראות את הנסים הגלויים שקורים לנו. זה עושה את החיים כיפיים.

Sometimes we have the privilege to see the visible miracles that happen to us. It makes life pleasurable.

בדרך כלל, לפני שהיא יוצאת לקניות, היא שולחת לי מסרון לשאול אם בא לי להצטרף אליה. אם היא עושה את זה בזמן, כלומר – שואלת מבעוד יום – אני יכולה לפנות את הזמן. אני שמחה לבלות איתה, כי זה לא רק הקניות, אלא גם הקפה או ארוחת הצהריים בצותא והשיחות הנחמדות והמעניינות שאנחנו מנהלות. תמיד יש לנו על מה לשוחח.

Usually, before she goes shopping, she texts me to ask if I'd like to join her. If she does it on time, which means – asking a day before – I can make the time. I'm happy to spend time with her, because it's not just the shopping, but also the coffee or lunch together and the nice and interesting conversations we have. We always have something to talk about.

אתמול לא היה לי זמן להצטרף אליה. ביקשתי ממנה לקנות לי פטרוזיליה ושמיר כדי לחסוך לי את הזמן לצאת היום, משום שגם היום צפויה היתה לי עבודה רבה שתכננתי לסיים. כך עד סוף השבוע. את הקניה הגדולה לכל השבוע ערכתי כבר ביום ראשון משום שידעתי שצפוי לי שבוע עמוס וכל רגע היה מתוכנן.

I didn't have time to join her yesterday. I asked her to buy me parsley and dill to save me time to go out today, because today, too, I was expected to have a lot of work that I planned to finish. This is the case until the end of the week. I did the big shopping for the whole week already on Sunday because I knew I was expecting a busy week and every moment was planned.

הפטרוזיליה והשמיר נגמרו לי לפני הזמן. אני אוהבת להוסיף אותם לסלט שאני מכינה לי מדי בוקר ולמרקים שאני מבשלת. בדרך כלל, היתה חבילה מחזיקה לי במשך 5-4 ימים, אך בזמן האחרון משהו לא טוב קורה לעשבים הללו ואני צריכה לזרוק מחצית מהחבילה הן משום שחלק מגיע כשהוא אינו ראוי לאכילה ואני צריכה לזרוק מיד והחלק הנותר פשוט נרקב לפני הזמן. נענע איני קונה כבר מזמן, משום שהתיאשתי לפתוח את החבילות ולגלות שעל ההתחלה עלי להשליך לפח לפחות חצי מהכמות. אני מתכננת לגדל בעצמי בעציץ את העשבים הללו ולא להיות נתונה לחסדי המוכרים.

The parsley and dill ran out before time. I like to add them to the salad I make every morning and the soups I cook. Usually, a bundle would last for 4-5 days, but lately something bad has been happening to these herbs and I have to throw a half of the bundle because a part is not worthy of eating and I have to throw away immediately, and the remaining part just rots ahead of time. Mint I haven't been buying for a long time, because I gave up of open the bundles and find out that at the beginning I had to throw away at least half the amount in the bin. I plan to grow these weeds myself and not be at the mercy of the sellers.

היא סימסה לי אתמול להודיע ששכחה לקנות לי את העשבים והתנצלה. אני יכולה להבין, זה קורה, יש גיל שאם אין רושמים – אין זוכרים וגם אם זה רשום, צריכות גם לזכור להביט ברשימות. היא לא רשמה את העשבים ברשימה שלה (היא, כמוני, מעדיפה לרשום על פתק ולא בטלפון) ושכחה את חילופי המסרונים בינינו בנושא. כשחזרה לביתה, נזכרה שביקשתי ממנה משהו, היא לא זכרה מה ורצתה לשלוח לי מסרון כדי לשאול מה זה היה. כך ראתה את התכתבותנו ומיהרה להתנצל. יש גיל כזה.

She texted me yesterday to let me know that she forgot to buy me the herbs and apologized. I can understand, it happens, there is an age that if you don't write down things – you don't remember and even if it is registered, you should also remember to look at the notes. She didn't list the herbs on her list (she, like me, prefers to write on a note rather than on the phone) and forgot about the exchange of messages between us on the subject. When she returned to her home, she remembered that I had asked her for something, she couldn't remember what and wanted to send me a message to ask what it was. This is how she saw our correspondence and hurried to apologized. There is such an age.

לא היתה לי ברירה, אלא לצאת היום, באחת ההפוגות של הגשם ולקנות את הפטרוזיליה והשמיר שחסרו לי למרק שהתעתדתי להכין. באותה הזדמנות, קניתי כבר דברים נוספים כדי שלא אצטרך לצאת ביום ראשון. צפוי לנו מבול בסוף השבוע הזה וגם בתחילת השבוע הקרוב.

I had no choice but to go out today in one of the rain's pauses, and buy the parsley and dill I lacked for the soup I was going to make. On that occasion, I already bought more stuff so I wouldn't have to go out on Sunday. We expect a flood this weekend and also in the beginning of next week.

"פאטה מורגנה!" קראה מאחורי מישהי בשעה שעשיתי את דרכי לעבר המרכולית הסמוכה לביתי. "זו באמת את! איזה מזל!" הסתובבתי כדי להביט בקוראת ונדהמתי. לא ראיתיה מזה מליון שנה. "היי!" היא קראה שוב, "אין לך מושג כמה שאני מחפשת אותך! לאן נעלמת לי?"

"אני פה, לא נעלמתי לשום מקום. מה קורה?" שאלתי.

"אל תשאלי! נפל עלי פרויקט ענק ויש לי מלא עבודה בשבילך – גם תרגום, גם עריכה, גם הוספת טקסטים. אני מחפשת אותך כבר כמה ימים והתפללתי למצוא אותך."

"מה, אין לך את הטלפון שלי?" שאלתי בתמיהה.

"אל תשאלי!" היא חוזרת על המנטרה שלה. "הטלפון שלי התקלקל. אמנם הצלחתי לשחזר חלק מהמספרים, אך לא את שלך משום-מה והנה, את פה! איזה מזל!"

"Fata Morgana!" Called someone behind me as I was heading to the supermarket near my house. "It's really you! What a luck!" I turned to look at the caller and was amazed. I haven't seen her in a million years. "Hi!" She called again, "You have no idea how much I am looking for you! Where did you disappear to?"

"I'm here, I haven't gone anywhere. What's going on?" I asked.

"Don't ask! A huge project fell on me and I have a lot of work for you – also translation, also editing, and adding texts as well. I've been looking for you for a few days now and I prayed to find you."

"What, you don't have my phone?" I asked, puzzled.

"Don't ask!" She repeats her mantra. "My phone has broken down. Although I did manage to recover some of the numbers, but not yours for some reason and here you are! What a luck!"

The Adventures of Parsley – Dill's TV Set

במשפט אחד:

היא לא קנתה לי פטרוזיליה וגם לא שמיר. היא שכחה. איזה מזל!

In one sentence:

She didn't buy me parsley or dill. She forgot. What a luck!

בננות ועשבים Bananas and Herbs

פירות בשוק Fruit in the market

פירות בשוק   Fruit in the market

חסרו לי פטרוזיליה ושמיר לתיבול המרק והסלטים. בלעדיהן, האוכל אינו מושלם. העשבים נותנים את הנופך המיוחד, הטעים.

I lacked parsley and dill for seasoning the soup and salads. Without them, the food is not perfect. The herbs give the special, delicious touch.

השוק הומה. יום שישי, חצות היום והדוכנים מלאים בסחורה ואנשים מתגודדים סביבם. אני הולכת בעקבות הריח. בדרך כלל עומדות נשים מבוגרות בצדדים ומושיטות את מרכולתן. לפעמים הן יושבות, אך אלה נדירות. איני רואה את הנשים עם הצרורות אותן אני מחפשת. דוקא לכבודי הן נעלמו?

The market is bustling. Friday, midday and the stalls are full of merchandise and people are gathering around them. I follow the smell. Usually, older women stand on the sides and reach display their wares. Sometimes they sit, but these are rare. I don't see the women with the bundles I'm looking for. Have they gone just because of me?

בעודי משוטטת כה וכה, עיני מנסות למצוא את שאני מחפשת, נתקלתי בדוכן שהציג בננות בשלות, נאות שהזמינו לקנות ולאכול. אלה בננות של שוק, לא בננות של סוּפֶּר, אמרתי לעצמי, הן נראות מצוין ולא נראה לי שאמצא בהן דופי. קניתי.

As I wandered about, trying to find what I was looking for, I came across a stall that featured ripe, nice bananas that invited to buy and eat. These are market bananas, not from the supermarket, I told myself, they look great and I don't think I will find any fault in them. I bought.

אשכול בננות נאה A nice bunch of bananas

אשכול בננות נאה   A nice bunch of bananas

בעודי מכניסה את הבננות לתיק, הבחנתי מזוית עיני במישהי שחלפה לידי, צרורות ריחניות בידיה. "סליחה!" רדפתי אחריה, אוחזת בזרועה מאחור.

הלה עצרה והסתובבה אלי, שולחת אלי מבט חקרני. "שְׁטוֹ טָה חוֹצֶ'ה?" עיניה חושדות, עוינות.

"וִיפְל?" שאלתי אותה באידיש. רוסית איני יודעת ואני מקוה שהיא מבינה אותי.

היא הביטה בי בתדהמה, אינה מבינה מה אני רוצה ממנה. "טַם, טַם!" אמרה, מנופפת בידה, "טַם!"

As I put the bananas in my bag, I spotted from the corner of my eye someone passing by, fragrant bundles in her hands. "Excuse me!" I chased after her, grabbing her arm from behind.

The woman paused and turned around, sending me an inquisitive look. "Shto ta chotche?" Her eyes are suspicious, hostile.

"Viffl?" I asked her in Yiddish. Russian I don't know and I hope she understands me.

She looked at me in amazement, not understanding what I wanted from her. "Tam, tam!" She said, waving her hand, "tam!"

אין לי מושג מה היא אומרת. מה זה ה-טַם הזה? "מה את רוצה ממנה?" שואלת מישהי לידי.

הקלה, מישהי מדברת עברית. "רציתי לקנות ממנה פטרוזיליה ושמיר", אני מסבירה.

הלה מתרגמת לה וההיא, חיוך משועשע עולה על פניה. "שש שקל", היא אומרת לי בעברית שלה. "שלוש שקל פֶּטְרוּשְׁקָה, אִי שלוש שקל אוּקְרוּפּ."

איני עומדת איתה על המקח. אני מוציאה את ארנק הכסף הקטן ומשלמת. היא מוסרת לי את הצרורות ואני הולכת לי לדרכי שמחה ומאושרת. צרור בגודל חצי ממה שזו מכרה לי עולה בסופר שלושה ₪, אז עשיתי עסקה מצוינת. לא שאני צריכה בדרך כלל צרור ענקי כזה, אבל לסעודה של היום עם החברות זה מתאים.

I have no idea what she's saying. What is this tam? "What do you want from her?" Someone beside me asks.

Relief, someone speaks Hebrew. "I wanted to buy parsley and dill from her," I explain.

The woman translates to her and she, an amused smile comes over her face. "Six shekels," she says to me in her Hebrew. "Three shekels Petrushka, e three shekels ukrop."

I don't negotiate the price. I take out my purse with the small change and pay. She hands me the bundles and I go on my way happy and content. Half a bundle of what she sold me costs three NIS in the supermarket, so I made a great deal. Not that I usually need such a huge bundle, but for today's diner with my friends it fits.

בקצה המדרכה, ממש לפני מעבר החציה שמסמן את קצה השוק, עמדה אישה והכריזה בקולי קולות: "פטרוזיליה, שמיר, כוסברה, אחד שקל!" הצרורות אותן החזיקה בידיה היו באותו גודל כמו אלו שרק הרגע קניתי.

At the edge of the sidewalk, just before the crossing that marks the end of the market, a woman stood and proclaimed loudly: "Parsley, dill, coriander, one shekel!" The bundles she held in her hands were the same size as the ones I just bought.

הבננות מבפנים The bananas on the inside

הבננות מבפנים   The bananas on the inside

במשפט אחד:

גם הבננות לא היו עסקה טובה.

In one sentence:

The bananas were not a good deal either.