ארכיון תג: evil eye

טוב ורע Good and Bad

חצאי צבעים חצאי קולות – פרויקט שירי רחל ההופעה

Half-Colors Half-Voices – Songs of Rachel Project, the show

ישנם אנשים שמוציאים את הטוב ממך וישנם כאלה שאינך יכולה לסבול. הקשיבי לקול לבך, לאינטואיציה שלך. זו חכמה והיא תוצאה של נסיונך בחיים. זו האמת שלך, שמעי לה.

There are people who bring out the good from you and there are some whom you can't stand. Listen to your heart, to your intuition. This is wisdom and is the result of your experience in life. It's your truth, follow it.

למדתי לזהות את אותם חארות ששואפות לקחת ממך את האנרגיה שלך, שמוצצות ממך את הטוב שבך ומנסות להרוס אותך. למדתי להלחם בהן, לא תמיד במודע, אך התוצאות, בסופו של דבר, תמיד לטובתי. הטובה מנצחת את הרעים באשר הם.

I have learned to identify those dreks who seek to take away your energy, suck your goodness out of you, and try to destroy you. I have learned to fight them, not always consciously, but the results, in the end, are always in my favour. Good wins the bad ones wherever they are.

זה כמו ללכת ביער בו צריך להזהר מהאורבים לך לפגוע בך ולטורפך. צריך לדעת להביט לכל הכיוונים ולזהות את החיות הרעות, ללמוד איך להתחמק מהן, איך להשיב מלחמה שערה בעת הצורך ולשרוד למרות פגיעתן בך. החיים אינם פיקניק. למרות שישנם ימים טובים ברובם, עדיין אי אפשר לנוח על זרי הדפנה ולהפסיק להזהר.

It's like walking in a forest where you have to be wary of those who are lurking to hurt and devour you. You have to know how to look in all directions and identify the bad animals, learn how to avoid them, how to fight back when you need to, and survive in spite they injure you. Life is not a picnic. Although there are mostly good days, you can't rest on your laurels and stop being careful.

אף אחד אינו נולד רשע. אנשים הופכים להיות זדוניים. אם זה מתוך נסיון חייהם המר, אם מתוך חוויותיהם הרעים, אם מתוך אילוץ של הסביבה בה גדלו. סיבות רבות להפוך להיות רעים. יחד עם זאת, לא כל מי שחווה רוע בהכרח הופך להיות רע בעצמו. ענין של נסיבות החיים, של איך שאלה עיצבו אותך, לא של לידתך. אולי יצר לב האדם רע מנעוריו, אך לא מרגע לידתו.

No one is born evil. People become malicious. Whether it is from their bitter lives' experience, whether from their bad experiences, or from the circumstance of the environment in which they were raised. There are many reasons to become bad. However, not everyone who experiences evil necessarily becomes bad himself. A matter of the circumstances of life, of how they shaped you, not of your birth. Perhaps the human heart is evil from youth, but not from the moment of his birth.

הרוע כבר היה טבוע בדמה כשפגשתי אותה. היא ניסתה להזיק לזולתה ככל יכולתה. בהתחלה היא נראתה חביבה. גם השטן לובש פנים חביבות כשהוא אורב לטרפו. לא היתה לי הרגשה טובה לגביה, אך חשבתי לעצמי לבדוק את הענין, משום שהיה לה גם צד מעניין, צד אינטלקטואלי שסקרן אותי מאוד. מצד אחד, היו האנרגיות השליליות שהיא הקרינה, אך מצד שני, הייתי יכולה לשמוע אותה במשך שעות ארוכות מספרת את סיפוריה המרתקים מתוך נסיון החיים שלה. האוזן שלי לא שבעה. אני אוהבת סיפורים והיא ידעה לספרם בצורה מעוררת ענין. היינו נפגשות בצהריים והסיפורים שלה היו גולשים עד הערב. אי אפשר היה לעצור באמצע.

The evil was already inherent in her blood when I met her. She tried to hurt everyone as much as she could. At first, she seemed kind. Satan, too, wears a kindly face as he stalks his prey. I did not feel good about her, but I thought to myself to look into it, because she also had an interesting side, an intellectual side that intrigued me very much. On the one hand, there were the negative energies she was projecting, but on the other hand, I could hear for many hours her telling her fascinating stories from her life experience. My ears could not be satisfied. I love stories and she knew how to tell them in an interesting way. We would meet at noon and her stories would go on until evening. It was impossible to stop in the middle.

זה התחיל בדברים קטנים. בהתחלה לא שמתי לב, אך עם הזמן זה פתאום התחיל לחלחל אצלי. האסימון גם ירד לבסוף. לי זה לוקח זמן, מה לעשות – מאותגרת ברמות. כל מה שסיפרתי לה על דברים שרציתי לעשות, לא התממש. אם לא יצא לי לספר לה משהו – הייתי מצליחה, אך אם סיפרתי – זה פשוט לא היה קורה. אמי זצ"ל היתה קוראת לזה 'עין רעה'. לא האמנתי בזאת עד שכבר לא יכולתי להתעלם מהעובדות.

 It started with small things. At first, I did not notice, but with time it suddenly began to seep into me. The token also went down at last. For me it takes time, what to do – I'm challenged at levels. Everything I told her about things I wanted to do, did not materialize. If I did not get to tell her something – I would have succeeded, but if I had – it would not have happened. My mother called it an 'evil eye.' I did not believe it until I could no longer ignore the facts.

האסימון ירד לי סופית ביום ששברתי את הרגל. ערכתי קניות כשהיא צלצלה אלי והציעה להפגש לארוחת צהריים במסעדה. היא הסיעה אותי לביתי כדי שאוריד את הקניות והתכוונו להמשיך למסעדה. היא חיכתה לי במכוניתה עת עליתי במדרגות בלי לחשוב שעלי להגן על עצמי, מה שעשיתי מאז התחלתי להבין שעלי להזהר מפניה. כשפתחתי את הדלת במטרה להכנס פנימה, נתקעה כף רגלי על הסף, התעקמה בלי שיכולתי לשלוט עליה והעצם זזה ממקומה בצורה שהשאירה אותי חסרת נשימה. שלושה חודשים לא יכולתי לדרוך על הרגל למרות הגבס ונאלצתי לבלות ימים ארוכים במיטה. בגילי, לא קל להבריא משבר.

The token went down in me finally the day I broke my leg. I was shopping when she called me and offered to meet for lunch at a restaurant. She drove me to my house to put my groceries in the fridge, and them we intended to continue to the restaurant. She waited in her car while I went up the stairs without thinking that I had to defend myself, which I had done since I began to understand that I had to beware of her. When I opened my door to get in, my foot was stuck on the threshold, twisted without me being able to control it and the bone moved in a way that left me breathless. For three months I could not walk on my leg despite the cast and had to spend many days in bed. At my age, it is not easy to recover from a broken bone.

במשפט אחד:

בין הטוב שאופף אותי ובין הרוע שלה נגדי ונגד אחרים, התנהל קרב קשה. הטוב ניצח.

In one sentence:

Between the good that surrounds me and her evil against me and others, there was a hard battle. The good won.

אנשים טובים Good People

מכירות את אלה שאסור לספר להם דבר מפאת עינא בישא? אני מקוה מאוד שאתן חפות מאלה.

Do you know those whom it's forbidden to tell anything because of evil eye? I very much hope that you are innocent of these.

אני משתדלת להקיף את עצמי בנשים חיוביות ואופטימיות, כאלה שיודעות לחזק ולא לרפות, לרפא ולא לפצוע, לתת כתף בשעת הצורך ולא להפנות עורף. אני לא יכולה לסבול כאלה שאינן יודעות לפרגן, שאינן יודעות טוב-לב מהו, שמקנאות במה שיש לזולת. מי שחושבת שעליה להעצים את עצמה על חשבון זולתה ובאמצעות הקטנת אחרים, שאינה מסוגלת להוציא מלה טובה מפיה – לא בד' אמותי וגם לא ליד זה.

I try to surround myself with positive and optimistic women, those who know how to strengthen and not to weaken, to heal and not to hurt, to lend a hand in time of need, not to turn the back. I can't stand those who don't know how to embolden, who don't know how to be kind, who envy what others have. Anyone who thinks that she must empower herself at the expense of others and by reducing others, who is unable to let out good words from her mouth – neither in my territory nor near it.

מישהי שלא ראיתי שנים, צצה לי פתאום משום מקום. הלכתי לדואר להוציא חבילה עם זוג נעליים אדומות מקסימות שקניתי. השעה היתה סביבות חמש והשמש עמדה להפרד מהיום ולפרוש למנוחתה. התלבטתי אם לחזור הביתה ולסעוד בחושך בגפי או להכנס לקניון וגם לסעוד בגפי, אך עם אנשים סביב. בחרתי באפשרות השניה.

Someone I had not seen for years, suddenly came out of nowhere. I went to the post office to get a parcel with a pair of lovely red shoes I had bought. It was around five and the sun was about to part from the day and go for her rest. I was thinking whether to go home and eat alone in ze dark or go into the mall and still eat alone, but with people around. I chose the second option.

לקחתי את המגש עם כל טוב הפלאפל, הצ'יפס והסלטים הטעימים ליד והתישבתי ליד אחד השולחנות. אני אוהבת לאכול בנחת ולהביט באנשים – איך הם אוכלים, איך מתקשרים זה עם זה (או לא), אם הם שקועים בניידים שלהם או זה בזה, אם הם מביטים סביב (כמוני) ומחפשים מכרים. די מעניין להתבונן באנשים. אותי לפחות.

I took the tray with all the good of the falafel, the chips and the delicious salads aside, and sat down at one of the tables. I like to eat leisurely and look at people – how they eat, how they communicate with each other (or not), whether they are immersed in their mobile phones or in one another, if they look around (like me) and look for acquaintances. It's quite interesting to watch people. At least for me.

לא ראיתי אותה באה. כנראה שזה היה מהצד ובזמן שהייתי שקועה בלנגוס בפיתה הטעימה עם הפלאפל העסיסי. הייתי רעבה.

"שלום!" אמרה בקול רם ותקיף, קול שזכרתי במעומעם ולא לטובה.

הרמתי את ראשי להביט בה, מקוה בכל לבי שזו מישהי עם קול דומה וזו אינה היא. לא בא לי לפגוש אותה. זו היתה היא. אוף!!! נשארתי לשבת בדממה, לא טרחתי לענות לה, מקוה שתעלב ותסתלק. אך לא היא. היה קשה להפטר אז מן העלוקה ונראה שגם עכשו.

I didn't see her coming. Apparently, it was from the side and while I was absorbed in biting into the delicious pita with the juicy falafel. I was hungry.

"Hello!" She said in a loud, firm voice, a voice I remembered vaguely and not for the better.

I raised my head to look at her, hoping with all my heart that it was someone with a similar voice and that was not her. I didn't feel like meeting her. It was her. Ugh!!! I remained silent, I didn't bother answering her, hoping she would take offense and leave. But not her. It was hard to get rid of the leech then, and it seems that even now.

"מה חדש?" חקרה בעודה מתישבת לפני בלי לשאול אם זה מתאים לי. סתם לא מחקתי אותה מחיי. אין לי כוונה להחזיר אותה. אין לי כוח לכאלה. היא נאחסית, לא רוצה אותה לידי.

לא עניתי. המשכתי לאכול בנחת, מביטה אל הקהל סביב, כאילו אף אחת אינה יושבת מולי ומנסה לבלבל לי את המוח.

"What's new?" She inquired as she sat down in front of me without asking if it suited me. I didn't erase her from my life in vain. I have no intention of returning her. I don't have the strength for such things. She is no good, I don't want her with me.

I did not reply. I continued to eat leisurely, looking at the crowd around me, as if no one is sitting opposite me trying to bother me.

במשפט אחד:

בדרכי חזרה הביתה, נזהרתי מאוד שלא יאונה לי דבר רע חס ושלום.

In one sentence:

On my way home, I was very careful that nothing happened to me.

Melissa Hunfalvay – Eyes as a Window to Your Health