ארכיון תג: evil

לחיות בטוב To Live Well

Julia ShawTime to Rethink Evil

אנו חיים בשני קצוות מנוגדים מאוד וגם חלק בתווך: מצד אחד, זה עידן השפע וההזדמנויות הרבות ומצד שני, עידן הרוע, הדיכוי וההדרה.

We live on two very opposite ends and also a part in the middle: on the one hand, this is the age of abundance and many opportunities, and on the other, this is the era of evil, oppression and exclusion.

כל כך הרבה רוע. כל כך הרבה אנטי. מהיכן זה בא? איפה הטוב? למה לא הטוב שולט? למה, כשמאן דהוא אינו מסכים עם מישהו – הוא ישר מקלל, מחרף, מתייג, אינו מוכן לשמוע את שיש לצד השני לומר. הרי אין חובה להסכים זה עם זה. אם אתה מקשיב לזולתך, אולי תוכל ללמוד משהו חדש ממנו, כזה שלא חשבת עליו? אנשים מעדיפים לפלוט, לקשקש, במקום להאזין. נורא!

So much evil. So much anti. Where does it come from? Where is the good? Why does not the good rule? Why, when someone does not agree with someone – they curse, scold, label, not willing to hear what the other side has to say. After all, there is no obligation to agree with each other. If you listen to someone else, maybe you can learn something new from them, things that you did not think of? People prefer to utter, scribble, rather than listen. Awful!

במשפט אחד:

לא עושה טוב לחיות בעולם כזה, ממש לא.

In one sentence:

Not doing well living in a world like this, really not.

חיים קטנים Little Life

sharoncatsc

החתולים אינם אשמים Don't blame ze cats

לחושך כל הרע שקורה בעולם, מתחשק להתנתק מאמצעי התקשורת כדי לא לשמוע ולראות, ולהתרכז בלחיות את החיים הקטנים שלנו, בלי ידיעות רעות, בלי איסלם עורף ראשים, בלי כפיה דתית או אחרת לאורח חיים מסוים שמישהו חושב שהכל צריכים למות עליו – יהרג ואל יעבור; בלי, פשוט בלי! חבל שזה בלתי אפשרי…

In dark of all the bed that is happening in the world, we feel like disconnecting from the media in order not to hear or see, and concentrate in living our little life, without bed news, without beheading by Muslims, without religious or other coercion, forcing people to live a certain way of life that somebody thinks we all should die for – no matter what; without, just without! A shame it is impossible…