ארכיון תג: flights

שבת גשומה ושמשית   Rainy and Sunny Saturday

פטריסיה קאסעלי שלכת

Patricia KaasAutumn Leaves

העלים הנושרים כמו בשיר, לא עשו עלי כל רושם. אני ממשיכה לתהות למה אני חוזרת ומגיעה לכאן. הרי אין לזה כל תכלית.

The falling leaves like in the song had no impression on me. I keep wondering why I come back here. After all, it has no purpose.

השאלה היא מה זו תכלית. להפגש עם הנפש האהובה עלייך לסוף שבוע בקור של 9 מעלות צלסיוס, זו תכלית? ומה עם תלאות הדרך, להטלטל בתוך קופסת פח?

The question is what is purpose. Meeting your beloved soul at a 9-degree Celsius weekend is a purpose? And what about the road hardships, to be carried by a tin can?

בטהובן – מנגינת אהבה

Beethoven – Melody of Love

החדשות מהארץ בישרו על שבת גשומה מאוד, על שברי ענן בין השמש שזרחה ביניהם. כמויות הגשם החריגות שירדו במשכי זמן קצרים גרמו להצפות עצומות במקומות עירוניים עימם לא הצליחו תשתיות הניקוז להתמודד. פה, היה קר, אך לא ירד גשם. לא שזה שינה לי, כי את רוב היום בילינו בתוך הדירה. לא היו לנו תוכניות לצאת ממנה כל סוף השבוע.

The news from Israel announced a very rainy Shabbat, about cloudbursts between the sun that shone between them. The exception amounts of rain that fell over a short period of time caused huge flooding in urban areas with which the drainage infrastructure could not cope. It was cold here, but it wasn't raining. Not that it mattered to me, because we spent most of the day inside the apartment. We had no plans to go out all weekend.

הוט צ'יפ – מנגינת אהבה

Hot ChipMelody of Love

ביאטריס אומרת ואיתנה בדעתה, שאין כמו בילוי יחד תחת אותה קורת גג, לנשום זו את זו, לאהוב. אני מסכימה, אך שואלת אותה למה אין אנו יכולות להסכים על מקום אחד, רצוי ישראל, בו נגור בכפיפה אחת במקום לנדוד מדי פעם כדי לפגוש זו את זו. בעיקר עכשו, כשהיא קיבלה את העבודה באוסטרליה והשתכנה בה. לא מקום אליו יש לי שאיפות לטלטל את עצמי אליו. ודאי לא בנסיבות הטרגיות בהן נתונה המדינה שם למטה.

Béatrice says and is steadfast in her opinion, there is nothing like spending time together under the same roof, breathing each other, loving. I agree, but ask her why we cannot agree on one place, preferably Israel, where we will live together instead of wandering occasionally to meet each other. Especially now, when she got the job in Australia and was lives. Not a place where I have aspirations to take myself to. Certainly not in the tragic circumstances the country down under is in.

לוקה פילהרמוניק אורקסטרה – סאראבאנד (הנדל)

Lucca Philharmonic Orchestra – Sarabande (Handel)

במשפט אחד:

אני אוהבת אותה, אז אני מנסה לזרום איתה. לעת עתה.

In one sentence:

I love her, so I try to flow with her. For now.

Saint Etienne – Teenage Winter

Apocalyptic Fires? Fire Storm? End of the World Chaos?