ארכיון תג: Fridays

ימי שישי   Fridays

בהיכון קניות Ready to shope

בהיכון קניות   Ready to shop

אני אוהבת את ימי שישי. האמת היא שאני אוהבת את כל הימים, איני מפלה בין יום ליום. אני חיה לי בשלוה ביניהם.

I love Fridays. The truth is, I love all the days, I don't discriminate any day. I live in peace between them.

לכל יום הייחודיות שלו. ימי שישי אצלי הם ימים של נחת. גם אם אני יוצאת לקניות של השלמות מצרכים, זה לא בחופזה, אלא בכיף. פעמים רבות אני משלבת את הקניות בקפה עם חברות. הזדמנות להפגש פנים אל פנים ולהתעדכן במה שקורה לנו בהרחבה ולא רק באמצעות סמסים קצרים.

Each day has its uniqueness. Fridays are days of rest. Even if I go out shopping for topping up my groceries, it is not hastily, but with fun. I often combine my shopping with coffee with my friends. An opportunity to meet face to face and catch up on what is happening to us extensively and not just through short texts.

לגימה אחרונה מן הקפה, ביס אחרון מעוגת השוקולד, חושבת להזמין לי עוגת גבינה וקפה נוסף. הנייד מצלצל. השכנה שלי מספרת שהפיליפינית שלה שברה את ידה ואין מי שיבשל להן את ארוחות השבת. "אולי יש לך זמן לעשות מצוה?" היא שואלת. מצוה זו אני, כמובן. אני נפרדת מחברותי. דבורה מתנדבת להצטרף אלי. "נחלוק במנות וכך זה ילך מהר יותר", היא מציעה. "חוצמזה, זו מצוה, לא?" היא מוסיפה, נוטלת את זרועי ומוליכה אותי למכוניתה. אני שמחה שיש לי עזרה.

One last sip of the coffee, a last bite of the chocolate cake, I'm thinking of ordering me a cheesecake and another coffee. The mobile rings. My neighbour says her Filipino broke her hand and there's no one to cook them the Sabbath meals. "Maybe you have time to do a mitzvah?" She asks. a mitzvah is me, of course. I say goodbye to my friends. Dvorah volunteers to join me. "We will share portions and it will go faster," she suggests. "It is a mitzvah, isn't it?" She adds, takes my arm and leads me to her car. I'm glad I got help.

שלוש שעות לאחר מכן, יש לנו סירים מהבילים, קינוחים, סלטים וכל טוב. דבורה בישלה את הצד הבשרי של הארוחות והכינה את הקינוחים, אני התרכזתי במרקים ובסלטים. כל אחת והמומחיות שלה. מאז שאני צמחונית, לא קל לי להתעסק עם בשר של חיות מתות או עופות מתים ואני עושה זאת רק במקרי חירום, כשממש אין לי ברירה. היום היתה לי את דבורה בשביל זה.

Three hours later, we have steaming pots, desserts, salads and all goodies. Dvorah cooked the meaty side of the meals and made the desserts, I concentrated on the soups and salads. Each of us with her expertise. Since I am a vegetarian, it is not easy for me to deal with dead animals' meat or chicken, and I only do it in emergencies when I absolutely have no choice. Today I had Deborah for it.

The EasybeatsFriday On My Mind

במשפט אחד:

היום היה בית קפה, עוגה טעימה, קניות השלמה לשבת וגם בישול מצוה. עשיתי את שלי. בנחת.

In one sentence:

Today there was a café, a delicious cake, a topping up shopping for Shabbat and a cooking mitzvah too. I did my part. Relatedly.