ארכיון תג: global warming

מה לימדה אותנו הקורונה ? What the Corona Taught Us

Ray Dalio – What coronavirus means for the global economy


מה לימדה אותנו הקורונה? האם למדנו משהו ממה שעבר עלינו?

What did the Corona teach us? Did we learn anything from what we went through?

זה שמלמדים אותנו, מנסים ללמד, אינו אומר שאכן למדנו, שהדברים אכן עובדו במוחנו ואנחנו באמת מישמים אותם. ישנן תאוריות רבות ורעיונות בשפע על איך אמור העולם לְהֵרָאוֹת להבא, שלא לדבר על החזיונות שאנשים חוזים. השאלה היא אם יש לזה קשר למציאות. מה יקרה? איך יקרה? ובעיקר – מה יהיה בסופנו?

That, that we are taught, there are those who try to teach us, does not mean that we did learn, that things were processed in our minds and that we really put them into practice. There are many theories and abound of ideas on what the world is supposed to be, not to mention the visions people predict. The question is whether this has anything to do with reality. What will happen? How will it happen? And most importantly – what will our end be like?

עצירת הכל, ההתכנסות לבתים של רובנו (תמיד יש כאלה שמפרים את ההוראות), הסגר, איבוד מקומות העבודה וכל מה שקרה בעקבות הקורונה – אמורים היו לתת לנו זמן למחשבה ולחשב את מסלולנו מחדש. האם זה קרה? הוידאו שהבאתי פה בהתחלה, מתמקד בהבט הכלכלי של מה שהקורונה גרמה. הוידאו שבסוף נותן פרשנות לכמה נקודת שהועלו בוידאו הראשון. ממליצה לצפות בשניהם.

Stopping everything, most of us withdrawing into our homes (there are always those who violate instructions), closure, job loss and everything that happened following the Corona – should have given us time to think and recalculate our route. Did that happen? The video I brought here at the beginning, focuses on the economic view of what the Corona caused. The video at the end gives an interpretation of some points raised in the first video. I recommend watching them both.

Typh Barrow – Quand on n'a que l'amour (when we only have love)

ישנן שאלות רבות שאני שואלת את עצמי ואני מניחה שגם אחרים כמוני. אני מאמינה שאיני היחידה הדואגת לעתיד צאצאינו ולעתיד כדור הארץ. אפשר לערום תִלֵי-תִלִים של מלים לגבי הדברים הגדולים ואפשר להיות הרבה יותר אנושיים ולחשוב על האדם הפשוט, זה שבסך הכל רוצה לאכול, ללמוד, להתפתח, לפרנס את משפחתו, להתקדם בחיים ולהנחיל לצאצאיו חיים טובים יותר משלו. זה כבר קרה בעבר בארצות מסוימות, אך זה נעצר בגלל מדיניות ההפקרות והפקדת העושר בידי מספר מצומצם של ישויות – משפחות "נעלות" ומורמות מעם ותאגידים שמוצצים את לשדם של עובדיהם ויוצרים מציאות של מרוץ אחר דברים שאין אנו באמת זקוקים להם. להזכיר שוב כמה כסף עושה אפפל על גבם של העובדים שמרכיבים את מכשיריה במפעלים המתנהלים כמו בתקופת העבדות? יש לנו עכשו את האפשרות לשנות את זה ולחלק את העושר כדי שאף אחד לא יהיה עני, רעב, יחף וחסר השכלה. איך עושים את זה? אני שמה מבטחי בכלכלנים ההגונים שיוכלו לחשוב על תוכניות מתאימות.

There are many questions I ask myself and I guess others do the same. I believe I am not the only one concerned about the future of our descendants and the future of Earth. You can pile up piles of words about the big things and you can be much more human and think of the common man, the one who simply wants to eat, learn, develop, support his family, advance in life and give his offspring a better life than his own. It has already happened in some countries in the past, but it has been halted because of the lawlessness policy and leave wealth with a limited number of entities – "lofty" and "exalted" families and corporations that suck the essence of their employees and create a reality of racing for things we don't really need. Should I mention again how much money Apple makes on the backs of the workers who produce its devices in factories that run like in the slavery period? We now have the opportunity to change it and distribute wealth so that no one will be poor, hungry, barefoot and uneducated anymore. How do we do that? I trust honest economists to think of appropriate plans.

Dionne Warwick What the World Needs Now

אחד הנושאים החשובים שיכולים לקבל מענה עכשו זה בעיית התחממות כדור הארץ. איני חושבת שעלינו לחזור לימים של שיט בימים ובאוקיינוסים כדי להגיע למקומות ברחבי העולם, אך בהחלט עלינו לחשוב איך אנו מצמצמים את פליטת גזי החממה ושאר המזיקים ולמצוא פתרונות איך אפשר יהיה לטוס בכל זאת ולהגיע למחוזות חפצנו בצורה בטוחה ומהירה ובלי לפגוע בסביבה. איך עושים את זה? ישנן כבר תוכניות ואמנות שלא יושמו. הנה ההזדמנות שלנו להיטיב עם עצמנו ועם הדורות הבאים. אמנם זה לא יהיה לרוחם של המרויחים הגדולים מהשימוש בחומרים מזהמים, אך למה אנחנו אלה שצריכים לשלם את המחיר בבריאותנו כדי שהם יוכלו לצבור עוד ועוד הון?

One of the important issues that can be addressed today is the problem of global warming. I don't think we have to go back to the days of sailing in the seas and oceans to reach places around the world, but we definitely have to think about how we reduce greenhouse gas emissions and other harming things, and find solutions to how we fly anyway and get to our destinies safely and quickly, and without harming the environment. How do we do that? There are programs and treaties that have not been implemented. Here is our chance to benefit ourselves and the generations to come. While those who make big profits from using pollutants may not like it, why are we the ones who have to pay the price in our health so that they can accumulate more and more capital?

מה לימדה אותנו הקורונה באשר ליחסינו עם עצמנו ועם אחרים? האם נמשיך לראות עולם מלא ברשעים תאבי כח ובצע, ששום דבר לא מעניין אותם מלבד עצמם, המנווטים אותנו לכאוס ולאדישות? האם נוכל למנף את הקורונה למשהו טוב יותר? האם נוכל להשפיע על עתידנו וליצור עולם בו כל היצורים החיים יעבירו את ימיהם בלי דאגה, בחמלה כלפי הזולת, בעשיית דברים טובים, בקידום והעצמת האחר בלי ללעוג לחולשותיו (נכים, חולים, מאותגרים מנטלית וכו')? באם נדע באמת לאהוב איש את רעהו ולחיות זה עם זה בשלום ובשלוה?

What did the Corona teach us regarding our relationship with ourselves and others? Shall we continue to see a world full of wicked and greedy evils, that nothing interests them but themselves, which steer us to chaos and indifference? Can we leverage the Corona for something better? Can we have influence on our future and create a world in which all living beings could spend their days without worrying, with compassion for others, with doing good things, promoting and empowering the other without mocking their weaknesses (disabled, sick, mentally challenged, etc.)? Do we really know how to love each other and live with each other in peace and tranquillity?

Ray Dalio: We're Already in Another Depression

במשפט אחד:

מה למדנו מהקורונה והאם נוכל לישם את הלקחים?

In one sentence:

What have we learned from the Corona and can we apply the lessons learned?

זבל לפני החג Junk Before the Holiday

הרבי משקיף בדאגה The Revve watches with concern

הרבי משקיף בדאגה   The Rebbe watches with concern

לקראת ראש השנה הבא עלינו לטובה, מוציאים הכל את הזבל הפרטי שלהם לרשות הרבים. אני תוהה למה אגרו את הזבל הזה מלכתחילה.

For the coming New Year that comes upon us for good, all are taking out their private junk out to the public space. I wonder why they stored this junk in the first place.

אנחנו חיים בזבל, טובעים בו ונשאיר אחרינו כמויות ענקיסטיות שלו. אנשים אוגרים. זה לא משהו שנולדים איתו, זו תכונה נרכשת. גם אם תלכו לגור באיזה אוהל זרוקים במדבר באמצע שום מקום, חזקה עליכם שתמצאו דברים לאגור מהסביבה שלכם. וכשהדברים שאגרתם ימאסו עליכם – מן הסתם תשליכו אותם. לאן? לא רחוק מכם. ואז, יתגבה לו הר זבל נוסף. חוץ מקברים, נשאיר אחרינו הררי זבל.

We live in junk, drowning in it and we'll leave huge amounts of it behind us. People hoard. It's not something you are born with, it's an acquired trait. Even if you'll go to live in a tent in the middle of nowhere, you'll surely find things to store from your area. And when you'll get tired of the things you hoarded – you'll probably throw them away. Where? Not far from you. Then another mountain of junk will rise up. Except for graves, we'll leave mountains of rubbish behind us.

"שמי גרטה, אני בת 16, באתי משוודיה ואני רוצה שתבהלו": הילדים שישנו את העולם

"My name is Greta, I am 16 and come from Sweden and I want you to panic": the children who will change the world

אני עוברת בימים האחרונים ברחובות העיר המטונפת בה אני גרה ורואה דברים מדהימים שאנשים זורקים לרחוב, כאלה שאפשר לחדשם ולמצוא להם שוב שימוש. אבל מי רוצה לטרוח אם אפשר לזרוק ולקנות חדש? לצרוך ולצרוך ושוב לצרוך. ומה עם הדורות הבאים?

In recent days I have been walking the streets of the filthy city where I live unfortunately, and see amazing things that people throw to the street, such that can be renewed and used again. But who wants to bother if you can throw away and buy a new one? Consume and consume and consume again. And what about future generations?

הררי זבל Mountains of rubbish

הררי זבל   Mountains of rubbish

במשפט אחד:

אני כל כך מקוה שמנהיגי העולם יתעשתו ויתגייסו לעשות את הנדרש כדי שיהיה לנו ולדורות הבאים עתיד טוב יותר.

In one sentence:

I am so hopeful that world leaders will come together and recruit to do what is necessary for us and the generations to come to have a better future.

פעילת האקלים גרטה תונברג נוזפת במנהיגי העולם

Climate activist Greta Thunberg rebukes world leaders

איני יכולה לעצור בעד דמעותי, מה איתכם?

I can't stop my tears, how about you?

סיכוי לגשם Chance of Rain

מזה כשבועיים שהחזאים מבשרים לנו שיש סיכוי לגשם. ההתחממות הגלובלית גורמת לבלבול ולמזג אויר בלתי צפוי, שלא לדבר על קיצוני. בתנאים בלתי אפשריים כאלה, לא קל לדייק בחיזוי.

For the past two weeks, forecasters have been telling us that there is a chance of rain. Global warming causes confusion and unpredictable weather, not to mention extreme. In such impossible conditions, it is not easy to be accurate in forecasting.

Links:

Causes and Effect of Climate Change National Geographic site

Global Climate Change NASA site

Alice Bows-Larkin – Climate Change Is Happening