ארכיון תג: hatred

עמדי לצד הגבר שלך Stand by Your Man

Tammy Wynette – Stand by Your Man

[שמענה איזו משמעות שונה יש לזה כשזה מושר בפי גבר: אלטון ג'ון – עמוד לצד הגבר שלך]

[Listen to how it sounds differently when it is sang by a man: Elton John – Stand by your Man]

שורש כל רע, מלבד הדת המיותרת בחיינו המודרניים, זה שטיפת המוח ששוטפים אותנו משחר ילדותנו – להיות מה שמצפים מאיתנו במקום מה שאנחנו באמת.

Except of the unnecessary religion in our modern time, root of all evil is the brainwash we are going through since our childhood – to be what is expected of us instead of what we really are.

LP – Lost On You

מטמטמים לנו השכם והערב שעלינו להיות כך וכך ואז, כשאנו מגלים שאנחנו לא כאלה, שאנחנו לא כמו שציפו ולחצו עלינו להיות – אין אנו יודעים את נפשנו. מי יודעת כמה נפשות תמימות היו ניצלות לוא לבורים ולחשוכים המכנים עצמם רבנים ומנהיגי ציבור היתה רגישות לנפש האדם, בעיקר לצעירים, ולא היו דורסים אותה ברגל גסה רק כי יש להם את הכוח לעשות כן.

We are being harassed day and night and being told that we have to be 'so and so', and then, when we find out that we are not like that, we are not 'so and so', and we are not like we were expected and forced to be – we are losing it and freaking out. Who knows how many innocent souls could be saved if the morons and ignorants who call themselves spiritual leaders would have some sensitivity for people's souls, especially for the young's, and they wouldn't squash them just because they have the power to do so.

ניצן הורוביץ נואם בעצרת לציון 3 שנים לרצח בברנוער

Nitzan Horowitz speaks about the murder at the Barnoar

לא יכול להיות שבחברה מתוקנת, נאורה ומודרנית, יהיה מקום להתנשאות של מיעוט מסוים על פני האחר. לא יכול להיות שבגלל תאוות שלטון בלתי נלאית נוהג העומד בראשנו נגד מה שרוב העם רוצה ועוד קוראים לזה דמוקרטיה. לא יכול להיות שבמדינה בה מעוגן השוויון במגילת העצמאות שלה, שולט מיעוט מאוס, דורסני, חשוך וחסר כל רצון לקבל אף אחד מלבדו, וזאת רק משום שאפס המשמש כראש הממשלה, אדם שאין לו שום קשר למנהיגות אמיתית – מאפשר זאת. ואנחנו מאפשרים לאפס הזה להשאר על כסאו. עצוב מאוד!

It cannot be allowed in a normal, cultured and modern society for a certain minority to be superior over others. It cannot be allowed that due to a relentless lust for power, the zero, aka our prime minister, acts against what most of the people want and we call it democracy. It cannot be allowed in a country where equality is anchored in the Declaration of Independence, an abominable, loathsome, destructive, ignorant minority that is lack of the will to accept anyone else but itself – rules. This happens only because a zero who serves as the prime minister, a person who doesn't any connection to a real leadership – allows this. And we allow this zero to continue sitting on his chair. Very sad!

Ane Brun –I Would Hurt a Fly live

אי אפשר שלא לתהות עד מתי יותר דמם של חפים מפשע רק משום שמיעוט מסוים נמצא בשלטון, נהנה ממנעמיו ומכתיב את חיינו. עד מתי נתיר למיעוט הזה לשלוט עלינו?

One can but wonder for how long it will be permitted to shed the blood of innocent people only because a certain minority is in power, enjoying the pleasures of it and dictates how we should live. Until when will we allow this minority rule over is?

על השנאה About Hatred

About Hatred

Boom!

הרוח הנושבת ומפיחה חיים בעלים הנושרים אינה מבדילה בין דם לדם. היא אינה מתעניינת בדמם ולא בדמינו. דם הוא דם. דם אינו שונא. דם זורם. דם נוֹדֵם. דם נקרש. נספג באדמה הרוויה. נאסף בקפידה בידי זק"א ומובא למנוחה.

The blowing wind that instils life in the fallen leaves doesn't distinguish between bloods. It doesn't take interest in their blood or in ours. Blood is blood. Blood doesn't hate. Blood flows. Blood is silent. Blood congeals. It absorbs into the saturated soil. It is carefully assembled by ZAKZ in order to be brought to rest.

אנשים שונאים. למה אנשים שונאים? איך אפשר לשנוא את אלה שאינך מכיר? למה לשנוא? מה עשה לך מאן דהוא שאתה שונאו על לא עוול בכפו? האם ישנה הצדקה לפלג את התושבים ולשסותם זה בזה, בשעה שחלק גדול מהם נאמן למדינה ומשרת בצבאה? איזו הצדקה יש לליבוי שנאה? למה לא לפעול לקרוב לבבות? למה לא לפעול בצורה חיובית?

People hate. Why do people hate? How can you hate those you don't know? Why hate? What did somebody innocent done to you that you hate them so much? Is there any justification to divide the citizens and incite then against each other, while a big part of them is loyal to the country and serves in its army? What justification is there fanning hate? Why not to act in favour of bringing people together? Why not act in a positive way?

בטקס, בבית הספר המקומי, היה קשה היום, כמו בכל שנה. שמות חדשים מן הבוגרים נוספו על לוח הזכרון. אף שאין זה בית ספר ותיק, זה כבר הספיק לתרום את חלקו לשכול.

"אינני שונאת אותם", הכריזה אם שכולה בטקס. "שנאה לא תחזיר לי את הבן שלי." בזוית עיני אני רואה את ביאטריס מהנהנת. "הלואי ויהיה שלום ושאף אחד לא יצטרך יותר לחוות את הנורא מכל", חתמה האם את דבריה בתקוה שכולנו שותפים לה.

"אין לנו ארץ אחרת", אמר אח שכול מהמגזר אותו השמיץ אפסיהו. "אנחנו שותפי גורל בשאיפה לשלום בארץ שלנו", אמר נחרצות.

At the ceremony, at the local school, it was hard today, like every year. New names of the fallen graduates were added on the memorial. Although it's not an old school, it already managed to donate its part to bereavement.

"I don’t hate them", declared a bereaved mother in the ceremony. "Hatred won't bring my son back." In the corner of my eye I see Béatrice nodding her had. "I wish for peace to come upon us and nobody would ever have to experience the most terrible", the mother signed her words with the hope we all share.

"We don't have another country", said a bereaved brother from the section Ziroyahu besmirched. "We are share the same destiny in our aspiration of peace in our country", he said firmly.

אִם – צלילי מנשה ותלי אלונה בניצוח עדי רון

♀♀

"אני שונא אותם", אמר לי פעם אח שכול. "הם רצחו לי את האח והרסו את כל המשפחה." הייתי חיילת אז, בזמן המלחמה ההיא, ששברה רבים מאיתנו, מותירה בנו את צלקותיה. אי אפשר להוכיח את מי ששכל, גם לא כשאתה נמצא בעצמך באותו המקום. הזכות לשנוא אינה אסורה. מה שאסור, זה לפעול בשם השנאה. חבל שהשנאה משתלטת למאן דהוא על חייו ובמקום לשקמם, בוחר הלה לשנוא לא רק את מי שהרס את חייו, אלא את כל שאיתו.

"I hate them", said to me once a bereaved brother. "They murdered my brother and destroyed the whole family." I was a soldieress back then, in the time of the war which broken many of us, leaving its scars in us. You can't admonish those who bereaved, not even when you yourself are in the same place. The right to hate is not forbidden. What is forbidden, is acting in the name of hatred. It is a shame that hate is taking control over somebody's life, and instead of rehabilitating they choose to hate the whole world, not just who destroyed their lives.

London Grammar – Metal & Dust (lyrics)

 

בתמצית:

מה הטעם בלשנוא? האם לא עדיף לשקם ולהשתקם?

In essence:

What's the point in hating? Isn't it better to rehabilitate and become rehabilitated?

החיטה צומחת שוב – צלילי מנשה בניצוח עדי רון

יומן מסע – צלילי מנשה בניצוח עדי רון