ארכיון תג: Howard Keel

הֵי ליידי Hey Lady

תמיד הייתי מחוברת לעצמי

I've always been connected to myself

 

CharleneI've Never Been to Me

אני משכיבה את בכורי במיטתו אחרי הנקתו, מכינה את עצמי למנוחת הצהרים. צלילי פסנתר מענגים מתנגנים אלי מהרדיו ואני קופאת במקומי, כל חושי קשובים כמו תמיד, עת שיר מקסים מגיח אל תודעתי. בדרך כלל, הצלילים הראשונים הם שעושים לי את השיר. אם הפתיח לא כובש לי את הלב – קלושים הסיכויים שזה ייגע בי. אני מסוגלת לשבת יום שלם ולשמוע את השיר הזה בְּלוּפּ.

I lay my firstborn baby in his bed after feeding him, preparing myself for my noon rest. Delightful piano sounds play out on the radio and I freeze, all my senses are attentive as always, when a lovely song emerges into my mind. Usually, it's the first sounds that make the song for me. If the opening does not occupy my heart – the chances it will touch me are very slight. I can sit for a whole day and hear this song in a loop.

לפעמים באים לנו שירים אל החיים מתוך הסח הדעת, כמו משיח, מציאה ועקרב (טפו-טפו-טפו על האחרון – שלא יגיע לנו חס ושלום!) ואנו מתאהבים בהם בלי לחשוב על משמעות המלים, בעיקר כשהן בשפת לעז. מה-זה מתתי על השיר הזה מהרגע ששמעתיו ברדיו והייתי חוזרת ומזמזמת את המנגינה שוב ושוב ושוב ועוד שוב, בלי לִשְׂבּוֹעַ. זה מהשירים שנתקעים בלב.

Sometimes songs come to our life out of distraction, such as Messiah, a bargain and a scorpion (tofu-tofu-tofu on the last – may it not come to us G-d forbid!) and we fall in love with them without thinking about the meaning of the words, especially when they are in a foreign language. I soooooo died on that song since the moment I heard it on the radio and I repeated humming the melody again and again and again and another again, without be satisfied. It's from the songs that stuck in the heart.

שנתיים לאחר מכן, עדיין אני עם השיר בזמזומים בלי לדעת את המלים, הכרתי מישהי מדהימה. גישושים של להכיר, החלפת מידע, טעמים תרבותיים. אני מזמזמת לה בחדוה את המנגינה. היא מביטה בי במבט מוזר, הגורם לי להפסיק מיד ולתהות עד כמה אני מזייפת.

"מה?" אני שואלת. "עד כדי כך גרוע?"

"או לא!" היא ממהרת להרגיעני, "דוקא יש לך קול יפה, אבל נראה לי שאינך מכירה את המלים של השיר."

Two years later, I'm still humming the song without knowing the words, I knew someone amazing. Explorations of getting to know each other, exchange of information, cultural tastes. I joyously hum the melody to her. She looks at me with a strange gaze, which makes me stop immediately and wonder how much off key I am.

מה שנכון – נכון. מאיפה שאכיר? בתקופה ההיא לא היה אינטרנט כמו היום, בו אפשר למצוא את הטקסים כשבא לך וגם לא חילקו לנו שירונים של שירים לועזיים. מסתבר לי, שהיא יודעת את המלים על בוריָן, אף שהיא מתעבת אותן. היא מעירה את תשומת לבי לעובדה המצערת שהשיר המקסים הזה, שהמנגינה שלו כל כך נפלאה באוזני – הוא אנטי פמיניסטי בעליל. אני מביטה בה בתדהמה, עיני קרועות לרווחה והיא מצטטת לי במבטא בריטי פּוֹשִׁי סקסי להפליא את הטקסט הדי דוחה:

I've been undressed by kings
and I've seen some things
that a woman ain't supposed to see

[אני מכירה מישהי שהיתה אומרת על המלים הללו "!FEH"]

What's right is right. How would I know? At that time there was no internet like these days, where you can find the lyrics whenever you like, and also we did not get songbooks of songs in foreign languages. It turns out that she knows the words very well, even though she despises them. She draws my attention to the unfortunate fact that this charming song, whose melody is so wonderful to me – is clearly anti-feminist. I look at her in amazement, my eyes wide open and she quotes to me with a wonderfully posh sexy British accent the pretty repulsive text:

I've been undressed by kings 

and I've seen some things 

that a woman ain't supposed to see

[I know someone who would say on these words "FEH!"]

"מילא 'undressed by kings', mind you – I'd like to be undressed by a queen", אומרת לי הסקסית, ולמראה מבטי התמה על טעמה המוזר (אליזבת הרי מכוערת נורא והמלכוּת אינה מיפה אותה בעיני), היא נחפזת להוסיף:

"Not OURS, of course! Good Lord! But, 'seen some things that a woman ain't supposed to see'? Really!"

Never mind 'undressed by kings', mind you – I'd like to be undressed by a queen," says the sexy, and to the sight of my puzzled gaze fir her strange taste – Elizabeth is terribly ugly and the monarchy doesn't make her more attractive in my eyes – she hurries to add: "Not OURS, of course! Good Lord! But, 'seen some things that a woman ain't supposed to see'? Really!"

אני מעכלת את שאוזני שמעו זה עתה ומנסה להכיל. איך הלבישו מלים כה נוראיות על מנגינה כה מדהימה? ועוד בתקופה פמיניסטית! אוף!!! אם יש דבר המקומם אותי, זה מגבלות ששמים עלינו, הנשים, וכאן נאמר במפורש שישנם דברים שאסור לנו לחוות. אין לי מושג מה לומר. אני שותקת באכזבה.

I digest what my ears have just heard and try to internalize. How did they dress such horrible words on such an amazing tune? And in a feminist era! Ugh!!! If there is anything that offends me, it is restrictions that are put on us, women, and here it explicitly says that there are things we must not experience. I have no idea what to say. I'm silent in disappointment.

היא שולחת אלי מבט חמוּר וממשיכה: "'Sometimes I've been to crying for unborn children that might have made me complete' !נו, באמת"

שוב התחברתי לדבריה. הילדים שלי היו אז קטנים ושמחתי בהם מאוד. אהבתי לגדול יחד איתם, אבל מעולם לא חשבתי שהקיום שלי מותנה בהבאתם לעולם או שאני שלמה משום שיש לי אותם. אני זו אני והם – הם. הריתי וילדתי אותם מתוך אהבה ולא כדי להשלים את עצמי. מעולם לא הרגשתי חסרה לפני שהם הופיעו בחיי. הילדים הם תוספת, לא המהות. לגבי המהות – זו כבר שאלה המצריכה מענה מעמיק ובהזדמנות חגיגית אחרת.

She sends me a stern look and continues: "'Sometimes I've been to crying for unborn children that might have made me complete'. Nu, come on!"

Again, I connected with her words. My children were small then and I was very happy with them. I loved growing up with them, but I never thought that my existence was contingent on bringing them into the world or that I was complete because I had them. I am me and they are them. I conceived and gave birth to them out of love and not to complete myself. I never felt missing before they showed up in my life. The children are an addition, not the essence. As for the essence – this is already a question that needs a thorough answer and the time for it will probably come at another festive opportunity.

אחרי זה באה הרצאה מפורטת מפיה על השיר ועל הקרקע עליו צמח. אני שותה את דבריה בצמא ומאז השתנו חיי מהבחינה הזו ולמדתי לבדוק גם את המלים ולא ללכת שבי רק אחרי הלחן. לא שזה גרע מחיבתי למנגינה – היא עדיין נפלאה בעיני, אך זוהרה הועם. חבל.

After that came a detailed lecture from her mouth about the song and the ground on which it grew. I devour her words thirstily and since then my life has changed from that point of view, and I have learned to check the words too and not to follow blindly melody alone. Not that it is a detriment my love to the tune – it is still wonderful to me, but its brilliance was blurred. A shame.

I've never been to me Priscilla queen of the desert

ב-1999, הייתי אצל חברה שהיתה בתהליך של להבין את עצמה בעזרת קריאה וצפייה בתכנים לסביים. היא מציגה בפני את השלל שהגיע אליה באמצעות הדואר. בין השאר, היתה שם קלטת של The Adventures of Priscilla, Queen of the Desert (הרפתקאותיה של פרסילה, מלכת המדבר). את טרנס סטמפ אהבתי וכיבדתי כשחקן ושמחתי לצפות בו, אך בתוכן נכתב שזה סרט על דראג קווינס. לא משהו שאני נמשכת אליו (גם לא לאופרות, אבל זו אופרה אחרת).

In 1999, I was at a friend who was in the process of understanding herself with reading and viewing lesbian content. She showed me the loot that came to her through the mail. Among others, there was a videotape of The Adventures of Priscilla, Queen of the Desert. I loved and respected Terence Stamp as an actor and was happy to watch it, but the content said that it is a movie about drag queens. Not something I'm attracted to (not to operas either, but it's another opera).

היא היתה להוטה לצפות ומאחר שאנחנו במדינה חופשית והרשות נתונה, העדפתי לשבת בצד ולפתור תשבץ. לא הספקתי לעכל את ההגדרה הראשונה ולבי החסיר פעימה למשמע הצלילים שבקעו מהוידאו, הֵי ליידי… אני קופצת ממקומי וממהרת להדביק את עיני אל המסך בתקוה שסוף-סוף אוכל לראות איך נראית שרלין בעלת הקול המקסים. עוד אכזבה. כולה מופע דראג. אם אינני זוכרת את העלילה, על מה זה מעיד, מלבד שהזכרון שלי חורים ככברה?

She was eager to watch and since we are in a free country and there is freedom of choice, I preferred to sit aside and solve a crossword puzzle. I couldn't digest the first definition and my heart skipped a beat to the sound of the tunes coming from the video, Hey Lady… I jump out of my seat and hurry to glue my eyes to the screen in hope that I could finally see what Charlene with the charming voice looks like. Another disappointment. It was just a drag show. If I can't remember the plot, what does that mean, other than my memory being hollow like a sieve?

♀♀

אחר כך, יצאה גרסא נוספת של רנדי קרופורד וביצוע מענג של תרזה טֶנג, אבל כמה שזו נחמדה, אין כמו הביצוע של המקור.

Later, came another version by Randy Crawford and a delightful performance by Teresa Teng, but as nice as it is, it's not like the original.

Charlene – I've Never Been to Me  

גברים אף הם ביצעו את השיר, בגרסא קצת שונה, כמו ה-Temptations ו-Howard Keel. בסדר, גם להם מותר…

Men also performed this song, in a slightly different version, like the Temptations and Howard Keel. Okay, they are allowed too…