ארכיון תג: It's Been a Long Time

זמן רב חלף It's Been a Long Time

Lars Ranch & the Swinging Brass – It's Been a Long Long Time

זמן רב חלף מאז ראיתיך. יותר מדי זמן. איני בטוחה שאזהה אותך אם נפגש. נפשך אמנם צרובה בתוך לבי, אך דמותך התפוגגה זה מכבר.

It's been a long time since I saw you. Too long. I'm not sure that I would recognize you if we met. Indeed, your soul is burned deep in my heart, but your image has waned long ago.

אני בספק אם תנשקיני אפילו פעם אחת. נראה שזה לא במקום, לפי המצב בה אנו נמצאות והזמן הַכֹּה רב בו לא תקשרנו זו עם זו.

I doubt if you will kiss me even once. It seems inappropriate I guess, given the situation and the very long time we didn't communicate with each other.

כל כך התגעגעתי אלייך. נפשי יצאה אלייך כל השנים הללו. היו לי פה ושם פרשיות, אך לאף אחת לא היתה משמעות כלשהי. רציתי אותך, רק אותך.

I missed you very much. I craved so much for you all these years. I had a few affairs here and then, but they were just hiccups. I wanted you, just you.

Smooth Operation – It's Been a Long Time

פעמים כה רבות דמיינתי איך זה יהיה. פעם, ראיתי איזה סרטון של העידן החדש המטופש בו אמרה מישהי שאם אנחנו רוצות שמשהו יקרה, כדאי שנדמיין אותו לפרטי-פרטים וזה אכן יקרה. היא אמרה את זה בבטחון כה רב, משכנע, שממש האמנתי לה וחשבתי שכדאי לנסות, מה כבר יכול להיות. לילות רבים הייתי מעלה אותך בזכרוני לפני השינה ומדמיינת איך את מתקשרת אלי, איך לבי מחסיר פעימות רבות וקולי בקושי מסוגל לענות למשמע קולך.

So many times I imagined how it would be. I watched a video once, some stupid New Age thing, where somebody said that if we want something to happen, we should imagine it and will really happen. She said it with so much confidence, she was so persuading, that I really believed her and I thought that it worth trying, what can happen if I do. Many nights I used to bring your memory up before falling asleep and imaging how you would call me, how my heart skips many beats and my voice barely manages to reply hearing your voice.

Moody Blues – Nights in White Satin

אחכה לך בקפה. אני רגילה לחכות לך. את מעולם לא היית צריכה לחכות לי. כזו היתה האינטראקציה בינינו: את מתכננת, את מחליטה, את קובעת; אני רק מתאימה את עצמי.

I'll wait for you in the café. I am used to wait for you. You never had to wait for me. This was the interaction between us: you plan, you decide, you determine; I just adjust.

גם הבוקר, כן, גם הבוקר התעוררתי למציאות אחרי לילה  נוסף של כמיהות.

This morning too, yes, this morning too I woke up to reality after another night of cravings.

KD Lang – Constant Craving