ארכיון תג: LGBT demonstration in Israel

תשעה באב התשע"ח Tisha B'Av 5778

דגל הגאוה באבל The flag of pride in mourning

דגל הגאוה באבל The flag of pride in mourning

יש מי שבצביעותם יָשבו היום על האדמה בכאילו אבל על חורבן בית המקדש, כשבה בעת הם שונאים חינם את אחיהם, בשר מבשרם, אך שאינם מאמינים כמותם.

There are those who hypocritically sat on the ground today as if they were mourning the destruction of the Temple, while at the same time hating in vain their brethren, their own flesh, who don't believe like them.

הלכנו להפגין נוכחות, להציג את כוחנו, להראות שדי כבר, אי אפשר להתעלם מאיתנו יותר. ההצלחה, לפחות ביום הזה, היתה מדהימה ביותר. אמצעי התקשורת התגיסו כולם לטובת סיקורים שאהדו אותנו, היו מהדורות חדשות שהנושא שלנו פתח אותן, למרות הנושאים הבוערים (תרתי משמע) האחרים שסביבנו.

We went to demonstrate our presence, to display our strength, to show that enough is enough, they can no longer ignore us. The success, at least on this day, was astonishing. The media was recruited on our behalf with supportive coverage and reviews, there were news editions that our subject opened, despite the other burning issues (literally) around us.

היה יום מוצלח מבחינתנו. העלינו את המודעות לבעיות אי השוויון בחברה שלנו. ימים יגידו לאן זה יתגלגל מכאן – אם נצליח לשנות את האפליה או שזה יתמסמס כמו שקרה במחאה של 2011 שאף אחד אינו זוכר כבר למה זו פרצה משום שלא השיגה את מטרותיה. ימים יגידו.

It was a good day for us. We raised awareness of the problems of inequality in our society. Time will tell where it will turn out from here – if we succeed in changing the discrimination or it will dissolve as it did in the 2011 protest that no one remembers why it broke out because it did not achieve its goals. time will tell.