ארכיון תג: life

הסרט השמח   The Happy Film

הסרט השמח – קדימון

The Happy Film – Trailer

סרטים דוקומנטריים על אמנות תמיד סקרנו אותי. זה פותח את הדעת לדברים מעניינים.

Documentaries about art have always intrigued me. This opens our mind to interesting things.

"הסרט השמח" זה סרט דוקומנטרי על המעצב סטפן סגמייסטר, שלא היה מרוצה כל כך מחייו ולכן החליט לנסות לשנות אותם ואת עצמו. פסיכולוג הסביר לו שאדם יכול לשנות את עצמו באמצעות שלוש שיטות (או שלוש גישות): מדיטציה, טיפול פסיכולוגי ותרופות פסיכיאטריות. סגמייסטר יצא למסע אותו הוא מתעד בסרט במשך שנה, כשהוא מקדיש רבעון לכל שיטה ובסוף כל תקופה הוא בודק מה השתנה אצלו מבחינת מדד האושר.

"The Happy Film" is a documentary about designer Stefan Sagmeister, who was not at all pleased with his life and so decided to try to change them and himself. A psychologist explained to him that a person could change oneself through three methods (or three approaches): meditation, psychological therapy, and psychiatric medication. Sagmeister went on a journey that he has been documenting in the film for a year, devoting a quarter to each method and at the end of each period he examines what has changed for him in the measure of happiness.

Stefan Sagmeister: Beauty vs. utility

דברי הפסיכולוג בסרט: "אושר אינו מגיע מכך שתשיג את מבוקשך. זה לא בא מבפנים. זה מה שהבודהיסטים והסטואיים אמרו לנו: 'שנה את עצמך ותמצא אושר'. יש בזה אמת מסוימת, אך אני חושב שדרך חשיבה נכונה יותר על האושר האנושי, שהאושר מגיע במציאת מערכות היחסים הנכונות. בינך לבין הזולת, בינך לבין עבודתך ובינך לבין דבר שהוא גדול יותר ממך."

The psychologist's words in the film: "Happiness doesn't come from getting what you want. It doesn't come from within. That's what the Buddhists and the Stoicisms told us: "Change yourself and find happiness". There's some truth in it, but I think the more correct way of happiness comes from getting the right kind of relationships. Between yourself and others, between yourself and your work, and between you and something that is larger than yourself."

Stefan Sagmeister: Bring the personal and the human into design

המסע שהוא עובר מרתק מאוד גורמים לתאים האפורים של הצופה לבדוק את עצמו מולם. זה מרתק. זו אינה צפיה פסיבית, לפחות לא מבחינתי, אלא צפיה פעילה מאוד, של ההשוואה בין מה שאני צופה בו, הדברים המתרחשים על המסך לבין מה שאני חושבת על מה שאני רואה וגם מה שנאמר. איך נקודת הראות שלו, השקפת העולם שלו, תואמת או לא את שלי ואת זו של סביבתי. הוא אוסטרי, אני ישראלית עם המטען הרגשי הכבד שאני נושאת כלפי העם הזה (וגם הגרמני, מן הסתם) שהוציא מקרבו את הצורר הכי נורא בכל ההסטוריה של העם שלי. הוא חי וביקר בכמה מקומות בעולם, אני כמעט ולא. ישנם דברים דומים מאוד, ישנם דברים שונים מאוד.

The journey he goes through is very fascinating and cause the viewer’s grey cells to check herself in accordance with them. It's very fascinating. This is not a passive viewing, at least not for me, but a very active one, of the comparison between what I watch, the things that are happening on the screen, and what I think of what I see and also what is said. How his point of view, his worldview, matches or not with mine and that of my surrounding. He is an Austrian, I am an Israeli with the heavy emotional baggage I carry towards his people (and the German, too) who has brought out the most terrible bitter enemy in all of my people's history. He lived and visited several places in the world, I barely did. There are very similar things, there are very different things.

אמרותיו וכותרות העבודות שלו המובאים בסרט חכמים מאוד ולהלן כמה מהן:

החיים יהיו טובים יותר בעתיד זה טיפשי. אני צריך לחיות עכשו. עכשו זה הכי טוב.

חברתי מריה אומרת שהאושר האמיתי זה להפסיק לדאוג לאושר שלי ולדאוג לאושרם של אחרים במקום זאת.

הניסיון להראות טוב מגביל את חיי.

כל מה שאני עושה תמיד חוזר אלי.

ניהול יומן מסייע להתפתחות אישית.

עשה את הצעד הראשון. היה גמיש יותר.

יש לי אומץ וזה תמיד עובד בשבילי.

כולם חושבים תמיד שהם צודקים.

זה כמעט בלתי אפשרי לְרַצות את כולם.

His sayings and the titles of his works brought in the documentary are very smart, and here are some of them:

Life will be better in the future is stupid. I have to live now. Now is better.

My friend maria says that the real happiness is to stop worrying about my own happiness and worry about the happiness of others instead.

Trying to look good limits my life.

Everything I do always comes back to me.

Keeping a diary supports personal development.

Make the first step. Be more flexible.

Having guts always works out for me.

Everybody always think they are right.

It's pretty much impossible to please everybody.

Stefan Sagmeister: The power of time off (Ted Talk, 5.10.2009)

במשפט אחד:

זה סרט מעניין מאוד, מעשיר, נהניתי מאוד מהעבודות המקסימות שלו. עושה טוב על הנשמה למרות שכותרת הסרט אומרת: "הסרט הזה לא יסב לכם אושר".

In one sentence:

This is a very interesting, enriching film, I really enjoyed his lovely work. It's doing good to the soul though the title of this film says: "This movie won't make you happy".

שבת גשומה ושמשית   Rainy and Sunny Saturday

פטריסיה קאסעלי שלכת

Patricia KaasAutumn Leaves

העלים הנושרים כמו בשיר, לא עשו עלי כל רושם. אני ממשיכה לתהות למה אני חוזרת ומגיעה לכאן. הרי אין לזה כל תכלית.

The falling leaves like in the song had no impression on me. I keep wondering why I come back here. After all, it has no purpose.

השאלה היא מה זו תכלית. להפגש עם הנפש האהובה עלייך לסוף שבוע בקור של 9 מעלות צלסיוס, זו תכלית? ומה עם תלאות הדרך, להטלטל בתוך קופסת פח?

The question is what is purpose. Meeting your beloved soul at a 9-degree Celsius weekend is a purpose? And what about the road hardships, to be carried by a tin can?

בטהובן – מנגינת אהבה

Beethoven – Melody of Love

החדשות מהארץ בישרו על שבת גשומה מאוד, על שברי ענן בין השמש שזרחה ביניהם. כמויות הגשם החריגות שירדו במשכי זמן קצרים גרמו להצפות עצומות במקומות עירוניים עימם לא הצליחו תשתיות הניקוז להתמודד. פה, היה קר, אך לא ירד גשם. לא שזה שינה לי, כי את רוב היום בילינו בתוך הדירה. לא היו לנו תוכניות לצאת ממנה כל סוף השבוע.

The news from Israel announced a very rainy Shabbat, about cloudbursts between the sun that shone between them. The exception amounts of rain that fell over a short period of time caused huge flooding in urban areas with which the drainage infrastructure could not cope. It was cold here, but it wasn't raining. Not that it mattered to me, because we spent most of the day inside the apartment. We had no plans to go out all weekend.

הוט צ'יפ – מנגינת אהבה

Hot ChipMelody of Love

ביאטריס אומרת ואיתנה בדעתה, שאין כמו בילוי יחד תחת אותה קורת גג, לנשום זו את זו, לאהוב. אני מסכימה, אך שואלת אותה למה אין אנו יכולות להסכים על מקום אחד, רצוי ישראל, בו נגור בכפיפה אחת במקום לנדוד מדי פעם כדי לפגוש זו את זו. בעיקר עכשו, כשהיא קיבלה את העבודה באוסטרליה והשתכנה בה. לא מקום אליו יש לי שאיפות לטלטל את עצמי אליו. ודאי לא בנסיבות הטרגיות בהן נתונה המדינה שם למטה.

Béatrice says and is steadfast in her opinion, there is nothing like spending time together under the same roof, breathing each other, loving. I agree, but ask her why we cannot agree on one place, preferably Israel, where we will live together instead of wandering occasionally to meet each other. Especially now, when she got the job in Australia and was lives. Not a place where I have aspirations to take myself to. Certainly not in the tragic circumstances the country down under is in.

לוקה פילהרמוניק אורקסטרה – סאראבאנד (הנדל)

Lucca Philharmonic Orchestra – Sarabande (Handel)

במשפט אחד:

אני אוהבת אותה, אז אני מנסה לזרום איתה. לעת עתה.

In one sentence:

I love her, so I try to flow with her. For now.

Saint Etienne – Teenage Winter

Apocalyptic Fires? Fire Storm? End of the World Chaos?

 

ידה בתוך ידי Her Hand in Mine

 

שקיעה באופק Sunset on the horizon

שקיעה באופק   Sunset on the horizon

ידה בתוך ידי

ידי בתוך ידה

שקיעה באופק

שתיקה, הלמות הדופק

 

ורק הים

גליו שולח

אל חוף אדיש

 

Her hand in mine

My hand in hers

Sunset on the horizon

Silence, pounding pulse

 

And only the sea

Sends its waves

To an indifferent beach

חוף אדיש  An indifferent beach

חוף אדיש   An indifferent beach

 

קיץ Summer

בנמל קיסריה At Caesarea Port

בנמל קיסריה   At Caesarea Harbour

איזו עונה נהדרת זו עונת הקיץ, נכון? מזג האויר הכי נעים שיכול להיות, מבחינתי.

What a great season is summer, isn't it? For me, it's the most pleasant weather.

ביאטריס הגיעה לכמה שבועות ארצה כדי לבלות איתי חלק מהקיץ. בחודש הבא אנו מתכננות חופשה בארץ אחרת. טרם החלטנו, אך בטוח שזה יהיה בארץ חמה. משום-מה, היא רוצה להראות לי את מרוקו. לי אין רצון להגיע לשם. אין לי שום חידק נדודים כמו שיש לה. היא ביקרה בארצות רבות בעולם. אני מסתפקת בסיפוריה המרתקים ובצפיה בסרטים דוקומנטריים על מקומות שמעניינים אותי.

Béatrice came to Israel for a few weeks to spend some of the summer with me. Next month we plan a vacation in another country. We have not yet decided, but it is certain that it will be in a warm country. For some reason, she wants to show me Morocco. I have no wish to go there. I don't have any wandering aspirations like she has. She visited many countries around the world. I make do with her fascinating stories and watching documentaries about places that interest me.

שקיעה בנמל קיסריה Sunset at Caesarea Harbour

שקיעה בנמל קיסריה   Sunset at Caesarea Harbour

חם. נעים. אנחנו מטיילות ברחבי הארץ במקומות שטרם הראיתי לה. היא מרותקת. לומדת להכיר את ארץ אבותיה, למרות שברור לשתינו שאין היא מתכוונת לקבוע את מקום מושבה פה. אנחנו נצטרך להמשיך לנדוד זו אל זו מדי כמה שבועות בטיסות שאין לי כוח אליהן. אבל אני אוהבת אותה, אז אין לי ברירה.

It's hot. Pleasant. We travel around the country in places I have not yet shown her. She is fascinated. She is getting to know the land of her ancestors, even though it is clear to both of us that she does not intend to establish her residence here. We will have to continue to wander to each other every few weeks on flights to which I have no power for. But I love her, so I have no choice.

Cliff Richard & The ShadowsSummer Holiday

"קריר", היא מעירה ומלטפת לי את היד. "קר לך?" אנחנו יושבות לסעוד את לבנו בארוחת ערב טעימה במרפסת מסעדה בנמל בקיסריה. רוח נעימה נושבת על פנינו, מפיגה את חום היום.

"לא נורא", אני עונה. "די נעים. הרבה יותר טוב מאשר בפנים, במזגן המקפיא."

היא מהנהנת, שותקת. ידה עדיין בתוך ידי. אפשר לשמוע את שכשוך הגלים המתרפקים על סלעי החוף.

"Chilly," she comments and strokes my hand. "Are you cold?" We are dining on the terrace of a restaurant in the port of Caesarea, having a delicious dinner. A pleasant breeze blows over our faces, easing the heat of the day.

"Not so bad," I reply. "Pretty nice. Much better than inside, in the freezing air conditioner."

She nods, silent. Her hand is still stroking mine. We can hear the wading of waves lurking on the shore rocks.

במשפט אחד:

כיף שיש לנו קיץ.

In one sentence:

It's great that we have summer.

The Lovin' SpoonfulSummer in the City

הנסיכה חזרה The Princess is Back

Johnny TillotsonPoetry in Motion

מדי פעם היא חוזרת. אם זה כדי לדרוש בשלומי או סתם להאיר לי את היום בנוכחותה.

Every so often she comes back. Whether it is to how I am or just to illuminate my day with her presence.

היה לי ארוע משפחתי משמח אתמול. בדרך כלל, בארועים משפחתיים, אני נוהגת לצלם כדי להנציח רגעים מהשמחות הללו מנקודת המבט שלי. היתה זו הפעם הראשונה בה הייתי פטורה מלצלם. היו צלמים שזו פרנסתם ושמחתי שיש מי שמצלמים אותי מבלה. רגעים נדירים.

I had a joyous family event yesterday. Usually, in family events, I tend to photograph in order to perpetuate moments of these celebrations from my point of view. This was the first time I had been exempt from photographing. There were professional photographers and I was glad that there were those who were taking pictures of me having fun. Rare moments.

אחר הצהריים, בעודי עומדת מול הארון ומתלבטת מה ללבוש לארוע, היא צצה לי משום מקום ושאלה אם בא לי לצאת איתה בערב לרקוד. התזמון שלה היה מושלם. הצעתי לה לרקוד איתי בארוע.

In the afternoon, as I stood in front of the closet wondering what to wear for the occasion, she popped up out of nowhere and asked if I wanted to go dancing with her in the evening. Her timing was perfect. I suggested that she dance with me at the event.

במשפט אחד:

גם נסיכה וגם עם תזמון מעולה, מה יותר מושלם מזה?

In one sentence:

Both a princess and with excellent timing, what is more perfect than that?

Johnny Tillotson Princess Princess

חיים מלאי תוכן Life Full of Substance

Style and Substance

שתינו נשים עסוקות. לשתינו חיים מלאים בתוכן. תוכן שונה, כמובן. לה יש את התחומים שלה ולי את שלי.

We both are busy women. We both have a life full of substance. Different substance, of course. She has her fields of interest and I have mine.

לצחוק Laughing

Jill Johns – Live, Laugh, Love: Creating Connection with Laughter

 

איזה כיף זה לצחוק מכל הלב!

How great it is to laugh with all your heart!

למרות שנעמת לי Though You Are Lovely

Hugh Grant & Harley Bennett – Way Back Into Love

לא באמת חשבתי עליה. הרי לא כל מי שאת פוגשת אכן מתאימה לך.

I didn't really think about her. After all, not everyone you meet is right for you.

החיים מזמנים לנו כל מיני מבחנים. גם לחיות בגפך ולפגוש כמעט מדי יום את אלה שאינן מתאימות לך זה מבחן, אפילו גדול. לפעמים אני חושבת שעדיף לחיות לבד בלי כל כאב הראש הזה של עוד מישהי שמנסה להשתלט לך על החיים ולהורות לך להתנהל כפי שמתאים לה כי ככה היא רוצה. אז היא יכולה לרצות איך שהיא רוצה, גם לי יש את הרצונות שלי. לא מתאימות. עוד שחרור של מישהי שאינך מבינה למה זו הגיעה אלייך ומה היא אמורה היתה ללמד אותך.

Life summon you all kind of tests. It's a huge test to live on your own and meet almost on a daily basis those who aren't for you. Sometimes I think that it's better to live alone without all this headache of another person who tries to control over your life and instruct you how to demeanour according her way because this is how she wants. So she may want whatever she wants, I have my wants too. Not compatible. Another release of somebody that you don't understand why she came to you and what was she supposed to teach you.

לפעמים, לעתים ממש-ממש רחוקות, צצה מישהי שונה, שמוצאת חן בעיני ונס נוסף – גם אני בעיניה. גם זה קורה. אבל… אחרי ההתלהבות הראשונית, אחרי שאני מתחילה לחשוב ברצינות על התבססות ואולי אפילו קינון משותף, היא נסוגה. מעולם לא הבנתי ולעולם לא אבין למה לא יוצא לי לפגוש מישהי שגם תרצה לגור יחד. ממש לא ברור לי. אם אנחנו מתאימות, איזה טעם יש במגורים נפרדים, פעם אצלי ופעם אצלה? הרי אנחנו גם כך מבלות את ימינו ולילותינו בצותא, אז למה לא תחת קורת גג אחת?

Sometimes, very rarely, somebody different pops up, who I like, and another miracle – she likes me too. This also happens. But… After the initial enthusiasm, after I start to seriously think about consolidation and perhaps even nesting together, she retreats. I never understood and would never understand why I can't meet somebody who would wish to live together. I really don't get it. If we are compatible, what's the point of living separately, once at my place and another time at hers? In any case, we do spend our days and nights together, so why not under one roof?

לא ממש חשבתי עליה. החיים זימנו לי יותר מדי מבחנים מכדי שאקוה לטוב. אני זהירה, חוששת, בעיקר מגששת לאט כדי שיהיה בטוח.

I didn't really think about her. Life summoned me too many tests to believe it could be good. I'm cautious, hesitating, mainly groping slowly to make sure it's safe.

Hugh Grant – Don't Write Me Off

אי אפשר לחשוב על זה It's Unthinkable

Unthinkable: An Airline Captain's Story

"אי אפשר לחשוב על זה!" היא אומרת לי בהחלטיות.

"מה אי אפשר?" אני תוהה באוזניה.

"אי אפשר!" היא פוסקת נחרצות.

נו, עם נחרצות איני מתווכת. שיהיה.

"It's unthinkable, impossible!" She says to me decisively.

"What's impossible?" I wonder.

"Impossible!" She's strictly determined.

Well, I don't argue with strictly. Whatever.

 

איתני הטבע Forces of Nature

סלפי עם שבלול ליד הקניון Selfie with a snail near the shopping mall

סלפי עם שבלול ליד הקניון Selfie with a snail near the shopping mall

בשעה שבמקום כלשהו בעולם או בכמה מקומות, עומדים אנשים לכלות את זולתם רק בשל חילוקי דעות, הרי במקום אחר או בכמה מקומות באותו עולם – כדור הארץ שלנו – עומדים אנשים חסרי אונים בפני איתני הטבע.

While in a certain place, or a few places in the world people are killing others only due to difference of opinions, in another place or other places in the same world – our planet earth – helpless people facing forces of nature.

סלפי עם שבלולה ליד הקניון Selfie with a snailess near the shopping mall

סלפי עם שבלולה ליד הקניון Selfie with a snailess near the shopping mall

אצלנו חמסין, נעים. יצאתי לקניות בנחת, חזיתי בתאטרון רחוב, חזרתי שלמה ובריאה. בזמן הזה, במקום אחר בעולם, איתני הטבע מציגים את יכולתם האדירה, המפחידה, וזה לא נעים כלל וכלל, בלשון המעטה. אנשים אינם יודעים מה יעלה בגורלם ומתפללים בכל מאודם שזה יחלוף במהירות, ללא נפגעים ועם הכי מעט הרס. לא לכולם זה מצליח.

We have a heatwave, it's nice. I went out shopping leisurely, I watched a street theatre, I came back intact. At this time, in another place in the world, forces of nature display their frightening enormous powers, and it's not nice at all. People don't know what would happen to them and pray with all their might for it to pass quickly, without casualties and with the minimum destruction. It doesn't work for everybody.

שבלול צהוב ליד הקניון Yellow snail near the shopping mall

שבלול צהוב ליד הקניון Yellow snail near the shopping mall

היה לי יום טוב, אך הוא די התעכר למראה החדשות היום עם איתני הטבע המשתוללים בעולם והורסים לאנשים את החיים. נשאר רק לקוות לטוב ולהנות מחיינו כל עוד אנו יכולות.

I had a good day, but it was ruined watching the news today showing the forces of nature raging in the world and destroying people's lives. We can but hope for the best and enjoy life while we can.

שבלולים ליד הקניון Snails near the shopping mall

שבלולים ליד הקניון Snails near the shopping mall