ארכיון תג: lying in the sun

שמש שקרנית False Sun

Lera Lynn – Lying in the Sun

מדהים אותי לשמוע בחדשות שמטפטף בחוץ ואילו מבט מן החלון מגלה שאין אפילו ענן. תליתי כביסה.

It amazes me to hear on the news that it's dripping outside while a glance from the window reveals that there is not even a cloud. I hung my laundry.

היה קר בחוץ, למרות השמש שהאירה עלינו, שמש שקרנית. אי אפשר היה לשכב בשמש ולהתחמם. הכביסה התיבשה בכל זאת אחרי מספר שעות. היה קר לקפל אותה.

It was cold outside, in spite of the sun shining on us, a false sun. It was impossible to lie in the sun and warm up. The laundry dried up after a few hours. It was cold to fold.