ארכיון תג: no answer

שאינן עונות No Answer

Adele – Hello

 

התכתבות היא סוג של קשר בין בני אדם וחוה, גם בדור הנוכחי. הדור שלי מעדיף להאריך, בעוד שילדינו חופרים פחות, אך עדיין… והנכדים – כמה שפחות.

Correspondence is a kind of communication between people, even the current generation. My generation prefers to extend, while our children tend to dig less, but still do… and the grandchildren – as less as possible.

מעולם לא הבנתי איך, כשאת שואלת שאלה את צד ב', אחרי שזו שאלה אותך את אותה השאלה וענית לה, זו אינה מוצאת לנכון לענות. ממש לא ברור לי. אולי משום שאני מאותגרת?

I never understood how come, when you ask somebody a question, after that person asked you the same question, on which you have answered, that weirdo doesn't see fit to answer. I really don't get it. Perhaps because I'm challenged?

Christina Perri – A Thousand Years