ארכיון תג: no posing for the camera

תמונה שוה אלף מלים A Picture is Worth a Thousand Words

ציפור דואה באופק בשקיעה A bird flies on the horizon at sunset

ציפור דואה באופק בשקיעה   A bird flies on the horizon at sunset

הלכתי לצלם בים. ישנם ימים בהם כיף לצאת לים כדי לצלם.

I went to take photos at the sea. There are days when it is fun to go to the sea to take photos.

עננים מסתירים את השקיעה   Clouds hide the sunset

עננים מסתירים את השקיעה   Clouds hide the sunset

תחילה, חשבתי שחבל שהעננים כיסו את האופק ואת השקיעה, אך אחרי שצילמתי כמה תמונות וחזיתי בתוצאות, איך העננים אִפשרו לתמונות מדהימות לצאת – שמחתי מאוד. יצאתי לצלם את השקיעה בים, אך יצאו תמונות עם אוירה שונה. לפעמים, את מתכננת משהו אחד ויוצא אחר, שלא תכננת. ממש לא נורא. אני מברכת כל שינוי שעושה טוב. אני זורמת עם החיים הטובים אלי. תודה ליקום המיטיב.

At first, I thought it was a shame that the clouds covered the horizon and the sunset, but after taking some photos and seeing the results, how the clouds allowed amazing images to come out – I was very happy. I set out to take the sunset at sea, but came out with a different atmosphere. Sometimes, you plan something but something else happens, that you didn't plan. Never mind, really. I welcome any change that does well. I flow with the good life brings to me. Thanks to the beneficent Universe.

איש יוצא מן המים עם סירתו  A man comes out of the water with his boat

איש יוצא מן המים עם סירתו, במה הוא מהרהר ?   A man comes out of the water with his boat, what is he thinking about

האיש יצא מן המים, סוחב אחריו את סירתו. שאלתי בנימוס אם אפשר לצלמו. הלה הביט בי ממושכות ושאל: "את לא צילמת אותי אתמול?" הבטחתי לו שזו הפעם הראשונה שאני רואה אותו. הוא הביט כה וכה, גרד בפדחתו ואמר בשקט, כאילו לעצמו: "אני הופך להיות כוכב קולנוע. הן רוצות לצלם אותי."

"אז אפשר לצלם אותך עם הסירה?" שאלתי.

The man came out of the water, carrying his boat behind him. I politely asked if I may take his photo. He gave me long gaze and asked: "Didn't you take my photo yesterday?" I promised him this was the first time I saw him. He looked hither and thither, scratching his forehead, and said quietly, as if to himself: "I am becoming a movie star. They want to take my photo."

"So may I take your photo with the boat?" I asked.

בלי פוזות למצלמה No posing for the camera

בלי פוזות למצלמה   No posing for the camera

הוא החוה בידו לאות הסכמה. הרמתי את מצלמתי וכיוונתי אליו. הוא התחיל לעשות פוזות, מה שאיני אוהבת, לכן הורדתי את המצלמה והתחלתי לנהל איתו שיחת חולין כדי להסיח את דעתו מהצילום. זה עבד מצוין.

He gestured with his hand in agreement. I picked up my camera and aimed it towards him. He started posing, which I don't like, so I lowered the camera and started having a small talk with him to distract his mind from the photography. It worked fine.

 

נחשנה מה הוא מביע בתנועה הזו שלו Guess what is he expressing with his motion

נחשנה מה הוא מביע בתנועה הזו שלו   Guess what is he expressing with his motion

בשיחה הקצרה שניהלנו, סיפר האיש שהוא מתגורר בכפר הים. משום שאני שוקלת לעבור לגור ליד הים, שאלתיו מיד אם הוא יודע מה מחירי הדירות שם. התנועה שהוא עשה היתה מלווה בתשובתו: "אל תשאלי אותי, אין לי מושג מה המחירים היום. כדאי שתשאלי במשרד." מי ניחשה שזה מה שהוא הביע בתנועתו?

In the brief chat we had, the man said he lives in the sea village. Because I am considering moving to live by the sea, I asked him right away if he knew the prices of the apartments there. The motion he made was accompanied by his reply: "Don't ask me, I have no idea what the prices are today. You should ask in the office." Who guessed that was what he expressed in his motion?

איש וסירתו A man and his boat

איש וסירתו   A man and his boat

 

במשפט אחד:

איזה כיף יהיה לגור במקום הזה, ליד הים!

 

In one sentence:

How fun it would be to live in this place, by the sea!

האיש וסירתו  The man and his boat

האיש וסירתו   The man and his boat