ארכיון תג: November 13 2015 terrorism in Paris

פאריז 13 בנובמבר  2019  Paris November 13

November 13: Attack on Paris

אנשים עמדו ברחובות בשקט, זוכרים. אני רגילה לטכסי הזכרון בארץ, לזכר השואה ולזכר חללי צה"ל, עם שתי דקות הצפירה. פה לא היו סירנות, היה שקט.

People were standing in the streets quietly, remembering. I am used to the memorial ceremonies in Israel, the Holocaust memorial and the IDF fallen, with the two minutes siren. Here there were no sirens, it was quiet.

ביאטריס ואני עמדנו דומעות, איננו מסוגלות לעצור בעד הדמעות לזלוג לנו מהעיניים. אנחנו רגשניות. חשבתי על הטילים הנופלים בזמן הזה על המדינה שלי, על בני עמי שאינם יכולים לעמוד זקוף, אלא מכונסים בתוך המקלטים, מתפללים לטוב, ששום טיל לא ייפול עליהם. התפללתי למענם.

Béatrice and I stood tearfully, unable to stop the tears from running out of our eyes. We are sentimental. I thought about the missiles that fell at this time on my country, on my people who can't stand upright, but gather in their shelters, pray for the good, that no missile will fall on them. I prayed for them.

Paris Attacks Aftermath & Manhunt (Sky News)

במשפט אחד:

לזכור בפאריז את הטרור.

In one sentence:

Remembering terrorism in Paris.