ארכיון תג: one day we al will be equal

יום השוויון לנשים 2019 Women's Equality Day

TheEllenShow – Happy Women’s Equality Day!

היום צוין בארצות הברית יום השוויון לנשים. זה מאותם ימים המצוינים רק כדי לסמן עוד וי שעשינו משהו, למרות שאין לו שום משמעות אמיתית. אין באמת שוויון לנשים.

Today, the Women's Equality Day has been marked in the United States. It is from those indicated days only to mark another V that we have done something, though it has no real meaning. There is really no equality for women.

כשיש יום מיוחד למשהו, אפשר מיד להבין בלי להיות משופעת בחוכמה יתרה שיש בעיה עם הנושא אותו מציינים. לולא היתה בעיה – לא היינו צריכות את הימים הללו. כמו עם מצעדי הגאוה – כל עוד אנחנו מופלות לרעה – לא תהיה לנו ברירה אלא להמשיך ולצעוד.

When there is a special day for something, one can immediately understand without being excessively blessed with wisdom that there is a problem with the indicated subject. If it hadn't been a problem – we wouldn't have had those days. As with pride parades – as long as we are discriminated against – we will have no choice but to keep marching.

איננו מיעוט. במקומות לא מעטים אנחנו מונות יותר מאשר מחצית מהאוכלוסיה, אך עדיין אנחנו נחותות לעומת השמוקים. איך אנחנו יכולות להרשות זאת? עובדה, זה קורה! למה אין כולנו קמות כאשה אחת ודורשות את השוויון המגיע לנו? עובדה, זה לא קורה! למה אין אנו משתכרות שכר שוה? עובדה, אנחנו לא!

We are not a minority. In quite a few places we number more than half the population, but we are still inferior to the shmucks. How can we allow this? Fact, it happens! Why don't we all stand up as one and demand the equality we deserve? Fact, it's not happening! Why don't we earn equal pay? Fact, we're not!

Space Pioneers Celebrated by NASA on Women's Equality Day

במשפט אחד:

יש לי חלום: יום אחד נהיה כולנו שוות.

In a sentence:

I have a dream: one day we al will be equal.