ארכיון תג: relationship

התאפסי על עצמך Regain Your Senses

הרטס – התאפסי על עצמך

Hurts – Live Like Horses

 

"אני לא יודעת", היא אומרת לי, "זה לא כל כך ברור לי."

"מה לא ברור לך?" אני תוהה.

"I do not know," she says to me, "it's not so clear to me."

"What is not clear to you?" I wonder.

אלן פרסונס – משחקים שאנשים משחקים

Alan ParsonsGames People Play

 

 

התקשרי אלי Call Me

 

הכבשה פועה The sheep bleats

הכבשה פועה The sheep bleats

הכְּתָב לא היה כתב, זה היה גיבוב של נמלים שהתחזו לאותיות. מזלה, שהתמחיתי בהירוגליפים, כך שיכולתי לפענח את שכתבה לי.

The writing was not any writing, it was a heap of ants pretending to be letters. Luckily for her, I specialized in hieroglyphs, so I could decipher what she had written to me.

לה היה מזל, לי לא. זה לא נגמר טוב מבחינתי.

She was lucky, I was not. It didn't end well for me.

 

"מֶה" אינה מלה, זו לשון המעטה "Meeeeeee" is not a word, it's an understatement

"מֶהההההה" אינה מלה, זו לשון המעטה "Meeeeeee" is not a word, it's an understatement

תמיד אהבת את התקופה הזו You Always Loved This Time of Year

Justin HaywardForever Autumn [lyrics]

הסתו כבר כאן. מתחיל להיות קריר בערבים. הרוח המנשבת בחוזקה מפיגה את חום היום ברגע שהשמש פורשת לה למנוחת הלילה. הלילות די קרים ודורשים שמיכת צמר.

Autumn is already here. It stars to be cool in the evenings. The wind blowing strongly soothes the heat of the day as soon as the sun sets for its night's rest. The nights are quite cold and require a woollen blanket.

 Moody BluesNights in White Satin

תמיד בתקופה הזו אני נזכרת בך, איך היית נושמת לרווחה על שהקיץ תם ושהחורף מתקרב. אני הייתי מקוננת לך על הקור הממשמש ובא ועל מזג האויר העגמומי הנכון לנו. בקיץ היינו מתווכחות על הדלקת/ כיבוי המזגן. את היית מדליקה ואני הייתי מבקשת לכבותו. בסופו של דבר, מצאנו פתרון: את היית מסתובבת בדירה בלבוש מינימלי עם המזגן הדלוק ואני הייתי לובשת חולצות ארוכות שרוולים ומתכסה בשמיכת צמר. אבל על פני הקפואות לא יכולתי לשים הגנה, גם לא על שפתי שהכחילו.

Always in this time of year I remember you, how you used to breathe a sigh of relief that summer was over and winter is approaching. I used to complain about the impending cold and the coming gloomy weather. All summer we used to argue about turning on/off the air conditioner. You turned it on and I asked to turn it off. In the end, we found a solution: you walked around the apartment in minimal attire with the air conditioner turned on, and I wore long-sleeved shirts, covering myself with a woollen blanket. But I couldn't defend my frozen face, also not my lips that turned blue.

Beth Gibbons – Autumn Leaves

אחר-כך הגענו לפתרון נוסף – להפרד.

Then we came to another solution – to break up.

Stay in – or Leave – a Relationship?

אינסוף Infinity

The XX – Infinity

 

היא הביטה קדימה. כל חייה הביטה קדימה, אף פעם לא לאחור – לא בזעם ולא בגעגועים. מה הטעם בנבירה בנבכי העבר, נהגה להשיב לסובבים אותה כשאלה שאלוה על ארועים מילדותה, בחרותה, בחייה בכלל.

She looked onward. All her life she looked onward, never back – not in anger and not in yearning. What's the point of digging in the past, she used to reply to her surrounding when asked about events from her childhood, adolescent, or her life experience.

עמנואל רון – אני ילד

Emanuel Ron – I'm a child

 

אני שאלתי. המון. היו לי שאלות על כל דבר כמעט לגביה. היינו בגיל די בשל, מלאות חוויות כרימון, ונראה היה לי אך טבעי שנחלוק בהן כדי שנלמד להכיר זו את זו ולא רק לדעת זו את זו. היא החליטה שזה לא מעניין ושתקה. כמה מעניינת יכולה להיות מערכת יחסים עם מישהי שאינה משתפת? לא התעכבתי איתה הרבה ועברתי הלאה.

I asked. A lot. I had question on almost everything about her. We were in a quite ripe age, we had plenty of life experience, and it just seemed natural to me that we should share them in order to get to know each other, and not only in the biblical way… She decided that it's not interesting and kept quiet. How interesting is a relationship with somebody who doesn't share? I didn't waste much time with her and moved on.

 

Nits – The Bauhaus Chair [lyrics]

 

עכשו, בבית האבות, עת למרות רצונה היא מוצפת מדי פעם בזכרונות מן העבר, היא מגרשת אותם כאילו היו יתושים טורדניים המזמזמים את הזמן בחזרה אליה בעל כורחה. מאבק לא קל, אני משערת.

Now, at the nursing home, when against her will she is flooded from time to time with memories from the past, she drives them out as if they were pesky mosquitos that buzzing time back to her against her will. I guess that it's not an easy straggle.