ארכיון תג: routine

חיי שגרה Routine Life

קולדפליי – חיי היומיום

ColdplayEveryday Life

אני אוהבת שגרה. מעדיפה לחיות בשקט ולדעת שלא תהיינה הפתעות מיותרות. שגרה, מבחינתי, עדיפה על תזזיתיות.

I love routine. I Prefer living in peace and know that there won't be needless surprises. Routine, for me, is better than franticness.

עוד יום קשה Another Hard Day

שדה וטרשים Field and rocky landscape

שדה וטרשים Field and rocky landscape

קשה לחשוב על זה, אנחנו מדחיקים את זה רוב הזמן, אחרת איך אפשר לקיים שגרה, אך זה קיים וזה מכֶּה בחוזקה.

It's hard to think about it, we repress it most of the time, otherwise how can we maintain a routine, but it exists and it strikes hard.

אני שונאת להדליק את הרדיו בבוקר ולשמוע על פיגוע נוסף. אני שונאת להדליק את הרדיו בצהריים ולשמוע על פיגוע נוסף. אני שונאת להדליק את הרדיו ולשמוע את החדשות הרעות. לכן, אני נמנעת מזה פעמים רבות. אני מעדיפה לחיות בעולם שלי ולא לדעת על הדברים הללו. גם לוא ידעתי, מה כבר יכולתי לעשות? הבעיה היא, שמי שיכול וצריך לעשות, אוטם את עצמו ולא עושה דבר.

I hate turning on the radio in the morning and hearing about another terror attack. I hate turning on the radio at noon and hearing about another terror attack. I hate turning on the radio and hearing the bad news. So, I avoid it many times. I prefer to live in my world and not to know about these things. Even if I knew, what could I do? The problem is that whoever can and must do is sealing themselves and doing nothing.

יצא לי להדליק את הרדיו בצהריים ולשמוע על הפיגוע, על שני ההרוגים, על הפצועים, המשפחות. לא קל. עוד יום קשה לנו. למרות זאת, החארות לא ישברו אותנו ולא נזוז מן הארץ שלנו.

It happened that I turned on the radio at noon and heard about the terror attack, the two dead, the wounded, the families. Not easy. Another hard day for us. However, the assholes terrorists won't break us and we will not move from our land.

רגעים קטנים Little Moments

ג'ורג' קרלין – רגעים קטנים

George Carlin – Little Moments

 

 

אני אוהבת את הרגעים הקטנים שלנו, גם אם אלה מבעד לסקייפ, את הדברים שאנחנו עושות יחד גם ממרחק של אלפי מילין זו מזו.

I love our little moments, even those through Skype, the things we do together even from thousands of miles apart.

הו'אופונופונו – מדיטציה לניקוי התודעה ממחשבות ואמונות מעכבות

(לנשים בעברית)

 

שגרה Routine

Routine – Animation short film 2017

 

לפעמים יש חשק לשבור את השגרה, לחוות משהו אחר. איני מקנאה במי שאינה יכולה לממש את תשוקותיה.

Sometimes there is a desire to break the routine, to experience something else. I don't envy anyone who can't fulfil her desires.

סטיבן ווילסון – שגרה

Steven Wilson – Routine

 

 

 

 

עוד יום Another Day

פול מקרטניעוד יום

Paul McCartneyAnother Day

 

נחמד לפקוח עיניים אל בוקר מאיר במדינה שלי, במיטה שלי, גם אם היא אינה לצדי.

It's nice to open my eyes to a bright morning in my country, in my bed, even if she is not beside me.

 

הביטלסכל אהבתי

The BeatlesAll My Loving

 

 

 

 

חזרה לשגרה Back to Normal

אלן ווקר ודייוויד וויסטל – שגרה

Alan Walker & David Whistle – Routine

 

חזרה לשגרה. איזה כיף! תמיד העדפתי שגרה על פני הפתעות. השגרה מבורכת.

Back to normal. Great! I always preferred routine to surprises. Routine is blessed.

 

 

שגרה Routine

 

כי ברחובות משתולל הפשע Since the streets are rampant with crime

כי ברחובות משתולל הפשע Since the streets are rampant with crime

כי ברחובות משתולל הפשע

Since the streets are rampant with crime

ובבית שורר אך רשע

And there is only evil in the house

יש יוצא ויש בא

Some go out and some come in

יש בא ואין יוצא

Some come in but nobody goes out

יש בא ואין יוצא Some come in but nobody goes out

יש בא ואין יוצא Some come in but nobody goes out

ורק בפארקים, שם הדשא ירוק

And only in the parks, where the grass is green

עת השמש מאירה מרחוק

While the sun shines from afar

ילדים מתרוצצים

Children running around

רודפים זה את זה

Chasing each other

בועטים זה בזה

Kicking each other

ולפעמים גם בכדור.

And sometimes the ball too.

תמימים…

Innocent…

 

ילדים מתרוצצים Children running around

ילדים מתרוצצים Children running around