ארכיון תג: sea

היא הקשיבה לים   She Listened to the Sea

כריסטוף – הקשבתי לים

Christophe – J'ai Entendu la Mer (I listened to the sea)

היא ישבה על הצוק, מבטה נעוץ בגלים המתנפצים אליו. היא הקשיבה לים.

She sat on the cliff, her gaze fixed on the waves crashing into him. She listened to the sea.

מצאתי אותה יושבת שם, רגליה מתנודדות על הצוק. מאחור, היא נראתה די רגועה, שוות נפש אפילו. פחדתי לגשת. פחדתי להניע אבר, להתקרב אליה. בקלות יכולה היתה לגלוש מטה, ליפול ולא להיות. לא רציתי להפחיד אותה. הצוק נראה לא יציב. פחדתי לנשום. היא עלולה היתה להבהל וליפול.

I found her sitting there, her legs bobbing on the cliff. From the back, she looked pretty calm, nonchalant even. I was afraid to come near. I was afraid to move any limb, to approach to her. She could easily slide down, fall and not be. I didn't want to scare her. The cliff seemed unstable. I was afraid to breathe. She might panic and fall.

הרוח נשבה די בחוזקה ואני חששתי פן זו תעיף אותה למטה. היא היתה שברירית. מהכירי את הצוק, זה היה חשוף, לא היה שם במה להאחז. התפלאתי על האומץ שהיה לה לשבת כך על הקצה, סכנת נפילה מרחפת מעליה. הרפיון הזה של גופה, מעין התמסרות ליקום. מעולם לא ראיתיה במצב כזה.

The wind was blowing pretty hard and I was afraid it might blow her down. She was fragile. Knowing the cliff, it was bare, there was nothing to hang onto. I was amazed at the courage she had to sit on the edge, the danger of falling floating above her. This looseness of her body, a kind of giving in to the universe. I have never seen her in such a state.

Tanja Derwahl – Le Cygne (The Swan)

"את יכולה להתקרב", דיבר אלי גבה בתוך ראשי. "זה בסדר."

'איך בסדר?' חשבתי לעצמי. 'זה לא יכול להיות בסדר. שום דבר לא בסדר במצב הזה.' עכשו, גם אם רציתי, לא הייתי מסוגלת לזוז. יש לי פחד גבהים ואין שום סיכוי שאתקרב לקצה של אף צוק.

"בואי", היא אמרה בלי להפנות את פניה אלי, טופחת בידה השמאלית על המקום לידה, היכן שהחול כיסה את הצוק, רומזת לי לשבת. היא עצמה ישבה על חלק שנראה כי ניקתה אותו בטרם התישבה עליו.

הבטתי בה והבטתי. היא עדיין ישבה באותה התנוחה, רפויה, נינוחה.

"You can come close," her back spoke to me in my head. "It's OK."

'How OK?' I thought to myself. 'It can't be right. Nothing is right with this situation.' Now, even if I wanted to, I couldn't move. I have a fear of heights and there's no chance of me getting near an edge of any cliff.

"Come on," she said without turning her face to me, patting her left hand on the spot next to her, where the sand covered the cliff, gesturing me to sit. She herself sat on a part that seemed she had cleaned before she sat down on it.

I looked at her and looked. She was still sitting in the same, relaxed, calm position.

ריטה שיר אהובת הספן

Rita – The Sailor's sweetheart's Song

במשפט אחד:

הים לא אהב אותה. נראה שהים אינו אוהב אף אחד, אחרת לא היה בולע את מי שמתקרב אליו.

In one sentence:

The sea did not like her. The sea does not seem to love anyone, otherwise it would not swallow anyone approaching it.

מתי לאחרונה קיבלת פרחים ? When did you Receive Flowers Lately

לואיס קפלדי ואלישה קיזמישהו שאהבת

Lewis Capaldi & Alicia KeysSomeone You Loved

התחזית הזהירה שירד גשם לפרקים, טפטופים פה ושם, אך לא משהו רציני. לא ההנתי להסתכן בתליית הכביסה.

The forecast warned that it was going to rain occasionally, drizzling here and there, but not something serious. I didn't take the risk of hanging the laundry.

היה לי ברור שאם אתלה – הגשם יגיע מיד וירד בששון להרטיב לי את הכביסה. ולא רק את שלי, את של כל מי שבעיר שלי. העדפתי להמנע ולאפשר לכביסות האחרות להתיבש – זו של החיילים, של המשפחות ובעיקר של התינוקות, כביסה שאי אפשר להמנע מלכבס ולתלות בשבת. "לא תלית כביסה, נכון?" שואלת-קובעת חברה שהתקשרה קצת אחרי חצות היום כדי לבדוק את מצבי.

"ברור שלא!" עניתי. "את רואה שאין גשם למרות העננים הכבדים שחולפים פה ושם. אני מניחה שאת כן."

"ודאי!" השיבה בקול שמח. "לא רק את שלי, אלא גם את של הילדים. הם נסעו לדרום אדום והתנדבתי לטפל להם בכביסה. תליתי כבר 5 מכונות, אלה יתיבשו לקראת רדת הערב ואפילו אספיק לקפל להם לפני שהם יחזרו. אני מוכרחה לומר שכל הזמן חשבתי עלייך בתקוה שלא תתלי!"

"נו, אין צורך להודות לי. בסך הכל חשבתי על היקום ועל תרומתי הצנועה לרווחתו, לא משהו גדול. אוכל לכבס מחר, שום דבר לא בוער לי." אכן, מחר יום חדש. לא הבנתי איך אפשר לקחת את המשפחה לארוע של דרום אדום כאשר יש עדיין את איום הטילים, שרק אמש נורו לשם, שלא לדבר על טרור הבלונים מלאי חומרי הנפץ שעפים ללא הרף. לא התכוונתי לפתוח את הנושא. תארתי לעצמי שהיא אינה מאושרת מזה.

"חס ושלום מחר!" מיהרה החברה ליטול קורה מעל עיני. "אמרו שמחר בטוח ירדו ממטרים כבדים וממושכים. אין לך מה לכבס, הרי אין לך מכונת ייבוש."

It was clear to me that if I hung up – the rain would immediately come to joyfully fall down to wet my laundry. And not just mine, also of everyone in my town. I preferred to avoid and allow the other laundries to dry – that of the soldiers, the families' and especially the babies', laundry that cannot be avoided from washing and hanging on Shabbat. "You didn't hang your laundry, did you?" Asked-determined a friend who called a little after midday to check my situation.

"Of course not!" I answered. "You see there is no rain despite the heavy clouds passing here and there. I guess that you did."

"Certainly!" She replied in a happy voice. "Not only mine, but also my children's. They went to the Darom Adom (Red South) and I volunteered to take care of their laundry. I already hung 5 machines, these will dry before dusk and I'll even manage to fold them before they return. I have to say that I kept thinking of you hoping you wouldn't hang!"

"Well, no need to thank me. I just thought of the universe and my modest contribution to its well-being, not something big. I can wash tomorrow, nothing is urgent." Indeed, tomorrow is a new day. I couldn't understand how the family could be taken to the South Red event when there is still the missiles threat that had just been shot there last night, not to mention the terror balloons full of explosives flying constantly. I didn't mean to open the issue. I imagine she's not happy about that.

"Goddess forbid tomorrow!" The friend hurried to open my eyes. "They said tomorrow we are surely going to get heavy and prolonged showers. You shouldn't do nothing with your laundry, you haven't got a drying machine."

כמובן שאין לי מכונת כביסה, משום שזה בזבוז אנרגיה, מבחינתי. ימות הגשם הרצופים אצלנו אינם מספיקים כדי לאיים על מצבת הלבוש שלי, כך שאני מסתדרת מצוין. אך כשיש משפחות ברוכות נפשות, אי אפשר לחכות עד שהימים הגשומים יעברו. אי אפשר להחזיק מלאי בגדים שיספיק עד יעבור זעם. לכן, מכונת ייבוש אינה מיותרת ובהחלט שוה את האנרגיה הכרוכה בשימוש בה. במשפחה ממוצעת מעמידים 4-3 מכונות כביסה ליום ובחורף זו בעיה לא קטנה. אני מסתפקת בשתיים לשבוע.

Clearly I don't have a washing machine, because for me it's a waste of energy. Continuous rainy days in Israel are not enough to threaten my attire inventory, so I'm fine. But when there are large families blessed with children, they can't wait for the rainy days to pass. It is impossible to keep a stock of clothes that will last until rage passes. Therefore, a drying machine isn't unnecessary and definitely worth the energy involved in using it. In the average family, 3-4 washing machines are used per day. Personally, I use two a week.

"שמעי", אני שומעת אותה מבעד להרהורי, "הסיבה שבעטיה התקשרתי היא שרציתי להזמין אותך לבוא איתנו לים. רוצה?"

"לים?" אני מהרהרת באוזניה, שוקלת את האפשרות להתאוורר באויר הצח.

"הרי לא תתלי כביסה שם, אז לא נראה לי שירד גשם. אני מארגנת עוד כמה חברות. מה את אומרת? אבוא לקחת אותך בעוד כחצי שעה? תספיקי להתארגן עד אז?"

"Listen," I hear her through my reflection, "the reason I called was because I wanted to invite you to come with us to the sea. Want to?"

"To the sea?" I ponder in her ears, contemplating the possibility of getting some fresh air.

"You aren't going to hang any laundry there, so I don't think it'll rain. I'm organizing a few more friends. What do you say? I'll come to get you in about half an hour? Will you be able to get organized by then?"

הפרויקט של עידן רייכלמי נהר (סולנית: ענת בן חמו)

The Idan Raichel Project – Mey Nahar (River Waters) [soloist: Anat Ben Hemo]

היתה ערבוביה של קרירות וחמימות באויר. רוח קלה נשבה, נושאת בכנפיה את מליחות המים. פרשנו על החול הרטוב את המחצלות שהבאנו איתנו והשתרענו עליהן כדי להנות מן הרגע. השמש שלחה קרניים חמימות למדי מבעד לשמיים המעוננים בפערים די גדולים. עצמתי את עיני, מתענגת. אני אוהבת את הים.

There was a mix of coolness and warmth in the air. A light breeze blew, carrying its salinity on its wings. We spread out on the wet sand the mats we brought with us and laid down to enjoy the moment. The sun sent quite warm rays through the cloudy skies with pretty big gaps. I closed my eyes, relishing. I love the sea.

מישהי העבירה בינינו קפה שחור מהביל, ארומת ההל שעלתה ממנו מענגת את אפנו. גם עוגות מאפה בית הועברו וערבו מאוד לחך. אלה מאותם רגעים בחיים בהם אנחנו פותחות את הלב, גם אם זה בפני ידידות פחות קרובות לנו, שעה נעימה של רצון טוב.

Someone passed amongst us a steaming black coffee, the aroma of the cardamom rising from it delights our nose. Tasty homemade cakes were also moved from boxes to palates. Those are moments in life where we open our hearts, even if it's to friends less close to us, a pleasant time of goodwill.

"מתי לאחרונה קיבלתן פרחים?" העלתה מישהי תהייה באויר. מיד עלתה המולה וכמה מהן התחילו לדבר בבת אחת כדי להשמיע בפנינו את נסיונן העשיר בנושא. לי לקח קצת זמן לחשוב על זה. אני לוקחת את הזמן שלי כדי לבדוק דברים ולהרהר במשמעותם. לפעמים, גם משפטים פשוטים לכאורה, לא ממש מסובכים, יכולים לגרום לי להזיז את התאים האפורים שעדיין נותרו לי. חשבתי על ביאטריס המתוקה, שנוהגת להביא לי פרחים יפים בכל פעם שהיא מגיעה. אני אוהבת פרחים. הן לתת והן לקבל.

"When did you get flowers lately?" Someone raised a wonder in the air. A clamour immediately broke and some of them started talking at once to give us their rich experience on the subject. It took me a while to think about it. I take my time to check things out and reflect on their meaning. Sometimes, even seemingly simple sentences, not really complicated, can make me move the grey cells I still have left. I thought of sweet Béatrice, who usually brings me beautiful flowers whenever she arrives. I love flowers. Both to give and receive.

השקיעה היתה מהממת   The sunset was stunning

השקיעה היתה מהממת   The sunset was stunning

במשפט אחד:

השקיעה היתה מהממת. בערב, מספר שעות לאחר מכן, דיווחה לי החברה שהספיקה להתגבר על ערימות הכביסה ואפילו פגשה את הנכדים כדי להתענג על חברתם.

In one sentence:

The sunset was stunning. In the evening, several hours later, the friend reported to me that she had managed to overcome the piles of laundry and even met her grandchildren to savour their company.

קיץ ישראלי ה'תשע"ט Israeli Summer 2019

ים ישראלי בשקיעה An Israeli sea at sunset

ים ישראלי בשקיעה   An Israeli sea at sunset

מה מאפיין את הקיץ הישראלי? החום הלוהט המשווע לבריזה מהים? הים? מטקות? אבטיח קר? גלידה נוזלת על פניו של ילד שמח? כל אלה ועוד?

What characterizes the Israeli summer? The hot heat desperate for a breeze from the sea? The sea? Matkot? Cold watermelon? Ice cream dripping on the face of a happy child? All these and more?

יאללה, מטקות ! Yalla, Matkot

יאללה, מטקות ! Yalla, Matkot

 

נסחפנו Got Carried Away

חוף אולגה Olga Beach

הים שלח את גליו אל החוף   The sea sent its waves to shore

הים שלח את גליו אל החוף, מרטיב את החול הרווי. לפעמים, טיול רגיל על החוף עשוי לטמון בחובו הפתעה נעימה.

The sea sent its waves to shore, wetting the saturated sand. Sometimes, a simple walk on the beach may hold a pleasant surprise.

לקח לי שעה וחצי להגיע מביתי אל חוף הים, מרחק של 5 ק"מ. אנחנו חיים תחת שלטון מפגר ביותר שבעטיו אין תחבורה ציבורית בשבת. משום שאין סיכוי שאוציא 100 ₪ למונית מיוחדת, השתמשתי ברגלי. מזג האויר היה חמים ונעים והצעידה לא היתה קשה מדי. זה טוב לשרירים ולעצמות.

It took me an hour and a half to get from my house to the beach, a 5 km distance. We live under a very backward government, and the result is that there is no public transportation on Shabbat. Because there's no a chance I'd spend NIS 100 on a special taxi, I used my foot. The weather was warm and pleasant and marching was not too difficult. It's good for the muscles and the bones.

החוף היה מלא באנשים שיצאו להתענג על השבת החמימה והנעימה. התמקמתי הכי קרוב שיכולתי למים. פרשתי את המגבת שהבאתי על החול שהיה לח מהגשם שירד בלילה והתישבתי, מארגנת לעצמי את הכריך שהבאתי כדי להשיב את נפשי. לגמתי ממיץ התפוזים, כשמישהי מאחורי שאלה: "יש לך קפה?"

הסתובבתי כדי לבדוק אם השאלה מכוונת אלי. הקול לא היה מוכר לי. גם לא הדמות. פניה זהרו בחיוך מקסים. "יש לי מיץ תפוזים", עניתי בקול שקט. לא הייתי בטוחה שהיא פנתה אלי.

"רוצה משלי? יש לי גם עוגה", הציעה במאור פנים.

The beach was filled with people who went out to enjoy the warm, pleasant Shabbat. I settled down as close as I could to the water. I spread the towel I had brought on the sand that was damp from the rain that had fallen in the night and sat down, arranging for myself the sandwich I had brought to restore my soul. I took a sip of the orange juice when someone behind me asked, "Do you have coffee?"

I turned to see if the question was directed at me. I did not recognize that voice. Not even the figure. Her face shone with a charming smile. "I have orange juice," I answered quietly. I was not sure she spoke to me.

"Do you want from mine? I have a cake too," she suggested brightly.

אישה זרה מציעה לי קפה. וגם עוגה. שיהיה.

A strange woman offers me coffee. And a cake as well. Well…

במשפט אחד:

נסחפנו, בהחלט נסחפנו.

In one sentence:

We got carried away, we were definitely carried away.

חוף אולגה Olga Beach

גלים מרטיבים את החוף   Waves wet the beach

עלי אופק בוער On a Burning Horizon

פאבלו אלבוראן – לבסוף

Pablo Alborán – Por fin (Finally)

[lyrics in Spanish + English]

היום נכנע ללילה ושלח את השמש לישון. האופק בער בצבעים עזים של סרוב, אך אי אפשר היה לעצור את סיבוב כדור הארץ. הלילה, בתנועת ניצחון, הדליק את הירח והתחיל למלוך.

The day gave in to the night and sent the sun to sleep. The horizon burned with intense colours of refusal, but the earth rotation could not be stopped. The night, triumphantly, lit the moon and began to reign.

היא הושיטה לי את ידה, עיניה זהרורי אור. "בואי למים."

"את רוצה שאטבע!" קבעתי, ידי נחות בחיקי ללא כוונת תזוזה.

"לא תטבעי", התעקשה, ידה עדיין מושטת בהזמנה, מחוה לי לקחתה, "תני לי יד."

נתתי.

She reached out her hand, her eyes bright with little light shines. "Come to the water."

"You want me to drown!" I determined, my hands lay in my lap without movement.

"You won't drown," she insisted, her hand still outstretched with invitation, gesturing to me to take it. "Give me your hand."

I gave.

פאבלו אלבוראן עם אלחנדרו סאנס – מי

Pablo Alborán con Alejandro SanzQuién (Who)

[lyrics in Spanish + English]

הנשיקה שלה היתה כל-כך מתוקה, אפילו השמש השוקעת עצמה את עיניה.

Her kiss was so sweet, even the setting sun closed its eyes.

בים, ליד המים At the Sea, Near the Water

ג'יפסי קינגס – כאב עצוב

Gipsy Kings – Trista Pena [lyrics translated to English]

היא יושבת לה בים, ליד המים וטוחנת סוגיות קיומיות. אני תוהה אם היא מבינה מה היא עושה שם ובכלל.

She sits at the sea, near the water and grinds existential issues. I wonder if she understands what she's doing there anyway.

קלוד דביסי – הים

Claude DebussyLa Mer

 

 

 

 

 

לא התכוונתי I Did Not Mean To

מסוק עלי ים Helicopter on the sea

מסוק עלי ים Helicopter on the sea

המסוק ריחף מעל, מטרטר נמרצות, מודיע על נוכחותו. השקט נשבר.

The helicopter hovered over, vigorously rattling, announcing its presence. The silence broke.

היא הניחה את ידה על כתפי כלאחר יד, בהסח הדעת כביכול, מבטה מופנה אל השמיים ההומים. אשה שזה עתה הכרתי. זה היה לי מוזר.

She put her hand on my shoulder casually, seemingly unwittingly, her gaze on the noisy sky. A woman I had just met. I thought it was strange.

מסוק עלי ים Helicopter on the sea

מסוק עלי ים Helicopter on the sea

ציירי לי כבשה Draw Me a Sheep

Acker BilkStranger on The Shore

ישבתי על החול החמים, מכוונת את מצלמתי לכל עבר, מנציחה את הרגעים הנעימים.

I sat on the warm sand, directing my camera in every direction, perpetuating the pleasant moments.

היא הופיעה משום מקום. צצה לה כך פתאום, ללא אזהרה מוקדמת. הפעם האחרונה בה ראיתיה, היתה לפני מליון שנה, בגלגול קודם, בו היינו שתי ישויות שונות מאלה שאנו היום.

She appeared out of nowhere. She suddenly popped, without prior warning. The last time I saw her was a million years ago, in a previous incarnation, in which we were two different beings from those we are today.

גם אז נפגשנו על שפת הים, אם כי לא היתה לי מצלמה. אז ידעתי לשחות, בניגוד להיום. צפנו לנו על הגב מעל הגלים, עינינו מביטות אל על, אל השמיים הבהירים, אל השמש המחייכת אלינו בטוב לבבה ואל העננים הקלים השטים סביבה.

Then too we met on the beach, though I did not have a camera. Then, I knew how to swim, unlike today. We floated on our backs above the waves, our eyes looking up at the bright sky, at the sun smiling at us kindly, and the light clouds drifting around it.

"ציירי לי כבשה, בבקשה, כמו זו שראינו בעננים", ביקשה כשיצאנו מן המים ועטפנו עצמנו במגבות הרכות.

איך אצייר לה? אין לי מושג אין משרבטות אפילו קו פשוט, שלא לדבר על כבשה שלמה, הרהרתי לעצמי, מנסה למצוא את המלים המתאימות כדי להסביר לה את חוסר כשרוני בתחום.

"Draw me a sheep, please, like the one we saw in the clouds," she asked as we emerged from the water and wrapped ourselves in the soft towels.

How can I draw for her? I have no idea how to draw even a simple line, let alone a whole sheep, I thought to myself, trying to find the correct words in order to explain to her my incompetence in the field.

בטרם הספקתי לפתוח את הפה, היא נעלמה. היתה כלא היתה. רק עקבותיה בחול העידו על נוכחותה.

Before I could open my mouth, she disappeared. As she wasn't here. Only her footprints in the sand indicated her presence.

ועכשו היא הופיעה שוב. קיויתי שלא תבקש ממני לצייר לה כבשה, כי גם בגלגול הזה לא הצלחתי לרכוש את הכשרון לצייר.

And now she appeared again. I hoped that she would not ask me to draw her a sheep, because even in this lifetime I didn't managed to acquire the talent to draw.

***

נכתב בהשראת הספר הנפלא של אנטואן דה סנט-אכזופרי, "הנסיך הקטן", שהנכדים ואני נהנים לקרוא בו בימים אלה.

Inspired by the great book by Antoine de Saint-Exupéry, "The Little Prince", which my grandchildren and I enjoy reading these days.

הים לא היה רגוע The Sea was not Calm

דיג דג דגים Fisherman catches fish

דיג דג דגים   Fisherman catches fish

איך שיצאנו מן המכונית, היכתה בנו הרוח בכל עוזה, מעיפה מעל ראשנו את הכובעים שחבשנו.

As we got out of the car, the wind hit us with all its force, flinging over our heads the hats we wore.

הרוח העזה דרבנה את הגלים להסתער על החוף. הם עשו כמיטב יכולתם, אך בהגיעם אל שובר הגלים, הם לא יכלו עוד והתנפצו עליו, מתיזים לכל עבר רסיסים מלוחים.

The strong wind spurred the waves to storm at the shore. They did their best, but when they reached the breakwater, they could no longer continue and smashed against it, splattering salty spindrift.

דייגים בחוף זבולון Fishermen on Zevulun Beach

דייגים בחוף זבולון   Fishermen on Zevulun Beach

רק הדייגים שעמדו על המזח התמודדו בגבורה עם איתני הטבע, עומדים בסבלנות ומחכים שהדגים יגיעו ויעלו בחכותיהם.

Only the fishermen who stood on the dock were bravely struggling with the forces of Nature, standing patiently with their fishing rods in their hands, waiting for the fish to come and get caught in the hooks.

 

דייגים בחוף זבולון Fishermen on Zevulun Beach

דייגים מתמודדים עם איתני הטבע   Fishermen braving forces of Nature

יפה שקיעת שמש Beautiful Sunset

ריטה – אני חיה לי מיום ליום

Rita – I Live from Day to Day

איני יודעת מה גרם לה להסתגר בביתה. מלבדי, אף אחת אינה דורכת על סף דלתה, גם לא אף אחד.

I do not know what caused her to shut up in her house. Apart from me, no one steps on her doorstep, nor does anyone.

מזה שנים שימי שלישי מוקדשים לה. אחרי האימון בפילאטיס, אני באה אליה ואנו סועדות יחד את ארוחת הערב.

For years I'm devoting Tuesdays to her. After my Pilates class, I come to her and we have dinner together.

רציתי לצלם את השקיעה אחר הצהרים. זו אמורה היתה להיות מהממת. צלצלתי אליה בתקוה להצליח לשכנע אותה לצאת מתוך הקליפה שלה ולבוא איתי. אני עושה זאת כבר שנים ללא הצלחה ולא ציפיתי יותר מדי, אך הופתעתי. אין לי מושג מה גרם לה לשנות את דעתה. אולי הטיפול הפסיכולוגי שהיא עוברת התחיל להשפיע לטובה.

I wanted to photograph the sunset in the afternoon. It was supposed to be stunning. I called her hopping to get her to come out of her shell and come with me. I've been doing it for years without success and I did not expect too much, but I was surprised. I have no idea what made her change her mind. Perhaps the psychological treatment she is undergoing has begun to have a positive effect.

קיי די לאנג – יחפה

k.d. lang – Barefoot

 

הסרנו כפכפינו מעל כפות רגלינו ופסענו יחפות על החול החמים. חשתי את ידה מזדחלת אל תוך ידי, כאילו היא נאחזת בי כדי לשאוב כוחות. יש לי מספיק לשתינו.

We removed our flip-flops from our feet and walked barefoot on the warm sand. I felt her hand touching mine, grabbing it as if she were clinging to me to draw strength. I have enough for both of us.

דיקלה – קופנגן

דיקלה – לב ים