ארכיון תג: sidewalk

מדרכה Sidewalk

מדרכה מטונפת ופרחים Filthy sidewalk and flowers

מדרכה מטונפת ופרחים   Filthy sidewalk and flowers

מקום ניכר בנקיונו, מה שמעיד על אלה המנהלים אותו ואלה המתגוררים בו. כשהמדרכות מטונפות, מה כבר יכול להיות טוב במקום כזה?

A place is recognized by its cleanliness, which indicates of those who administrate it and those who live in it. When the sidewalks are dirty, what can be good in such a place?

פרחים, יופי, אדניות, מדרכה מטונפת Flowers, beauty, planter, filthy pavement

מה שוה יפי הפרחים כשהמדרכה כה מטונפת What is worth the beauty of the flowers when the sidewalk is so filthy