ארכיון תג: silence

מונולוג Monologue

Karol Ward – Finding Your Inner Voice

ישנם ימים כאלה, בהם אני מעדיפה להיות לבד, בלי בלבולי מוח של אחרים. איזה מזל יש לי שאני יכולה להרשות את זה לעצמי.

There are such days, when I prefer to be by myself, without the others bothering me. How lucky I am to be able to afford it.

אני על המרפסת, מסדרת את ארון הצעצועים של הנכדים. ביאטריס בחדר העבודה, בקצה השני של הדירה, מתרכזת בעריכת ההרצאה הקרובה שהיא אמורה לתת.

"מה קורה איתך?" הנסיכה צצה בזמן שממש, אבל ממש אין לי חשק להוציא מלה מהפה. איני עונה וממשיכה להתרכז במה שעסקתי בטרם החליטה להראות את עצמה. "את שותקת?" היא נוגעת לי בכתף כדי להסב את תשומת לבי אליה. היא יכולה לנסות כמה שתרצה, לי אין חשק להתרועע, גם לא איתה. אני ממשיכה לשתוק.

I'm on the porch, arranging my grandchildren's toy closet. Béatrice in the study, at the other end of the apartment, concentrating on editing the upcoming lecture she is scheduled to give.

"What's up with you?" The princess popped up in the time that I really didn't want to get a word out of my mouth. I don't answer and continue to concentrate on what I did before she decided to show herself. "Are you silent?" She touches my shoulder to draw my attention to her. She can try as much as she wants, I have no desire to socialize, not even with her. I keep silent.

ביאטריס צצה גם היא. איך הן מגיעות דוקא כשלא בא לי לדבר אל אף אחד? "עם מי את מדברת?" היא שואלת אותי, למרות שלא הוצאתי הגה מפי. אני מחוה לכיוונה של הנסיכה. שתיקה. ביאטריס לא אומרת כלום. אני מרימה את ראשי, הנסיכה איננה. אני שומטת את ידי ומניחה לענין. אין לי כוח להסביר. "אה, את מדברת אל עצמך", קובעת ביאטריס. "זה טוב. לפחות את מנהלת חד-שיח עם אשה חכמה." היא מחייכת אלי, נושקת לי על הלחי וחוזרת לענייניה.

Béatrice also popped up. How come they come when I don't want to talk to anyone? "Who are you talking to?" She asks me, although I didn't utter any sound from my mouth. I gesture in the direction of the princess. Silence. Béatrice says nothing. I raise my head, the princess is gone. I drop my hand and let it go. I have no power to explain. "Ah, you're talking to yourself," Béatrice states. "That's good. At least you're conducting a monologue with a smart woman." She smiles at me, kisses me on the cheek and returns to her business.

עדי ארד – הכניסיני תחת כנפך

Adi Arad – Take me Under Your Wing

 

במשפט אחד:

לא תמיד יש לי חשק לדבר.

 

In one sentence:

I don't always feel like talking.

שתיקה Silence

אבנר גדסי – נפרדנו כך

Avner Gedasi – We Parted Like That

פתאום השתררה שתיקה. אני טובה מאוד עם שתיקות. אני רגילה להן.

Suddenly there was silence. I'm very good with silences. I'm used to them.

אני גורסת שאם אין למאן דהיא מה לומר – עדיף לה לשתוק. מעולם לא מצאתי טעם במלים הנאמרות רק בשביל להאמר וללא תכלית. שתיקה אינה דבר רע. שתיקה יכולה לפעמים לתרום.

I think that if somebody does not have anything to say – it's better for her to be quiet. I never found any sense in words uttered just to be said and without purpose. Silence is not a bad thing. Silence can sometimes contribute.

סיימתי את העוגה. השילוב של גבינה ושוקולד היה מדהים ועשה לי חגיגה בפה. לא השארתי אף פרור, כמובן. אני בשלבים האחרונים של לגימת הקפה הטעים ואני שוקלת בדעתי להכין לי נוסף. אני מתענגת בשתיקה על הטעם, מלקקת את שפתי.

היא נוגסת מהכריך העשיר שהכנתי לה. "המממ", היא מהמהמת, "המממ."

איני יודעת מה אני אמורה לענות על זה. אני מניחה שהיא נהנית ממעשה ידי.

I finished the cake. The combination of cheese and chocolate was amazing and caused a celebration in my mouth. I didn't leave any crumbs, of course. I'm in the final stages of sipping the delicious coffee and am considering to make me another. I savour the taste in silence, licking my lips.

She takes a bite of the rich sandwich I made her. "Hmmm," she hummers, "Hmmm."

I don't know what I'm supposed to answer on this. I guess she enjoys the food.

כמה ציפורים מתחילות להתאסף על מעקה המרפסת ומצייצות בציפיה לפרורים שנשאיר להן. אצלי, הצלחת נקיה לגמרי. אצלה, היא עדיין נוגסת ונוגסת, מותירה על הצלחת פרורים למכביר. חלק נופלים על בגדיה וחלק אף מתפזרים על הרצפה. אני בטוחה שאחרי שהיא תסיים – הציפורים כבר תנקנה את שהיא תותיר.

A few birds begin to gather on the porch railing and squeak anxiously with expectation for the crumbs we'll leave for them. My plate is completely clean. As for hers, she still bites and bites, leaving a lot of crumbs on the plate. Some fall on her clothes and some even scatter on the floor. I'm sure that once she's done – the birds will have cleaned up what she would leave.

Unfinished Thought – Lack of Days

היתה צינה, בהחלט היתה There was a chill, definitely

Ernesto Cortázar – Beethoven's Silence

 

הרוח הקרה שנשבה מן החלון ניסתה לצבוע את הדממה בצלילים צורמים משלה. היא לא כל כך הצליחה. הדממה גברה עליה.

The chilly wind from the window tried to paint the silence with its own shrill sounds. It was not too successful. The silence overcame it.

המכונית שלה עשתה את דרכה דרומה, אל ביתה. בדרכה מן הנופש עם מישהי שאך זה פגשה, היא החליטה שכדאי שנדבר. לא היה לי ברור מה עוד נותר לומר. מבחינתי, היא עשתה את הצעד שהתאים לה, אך לא לי. היא זו שסיימה את הקשר בינינו אחרי שנה, היא זו שנפשה עם מישהי שלא היתה אני. לי לא היה דבר לומר לה, מלבד לחזור על מלות הפרידה שכבר נאמרו בינינו לפני שלושה חודשים.

Her car made its way south, to her house. On her way from her vacation with someone she had just met, she decided we should talk. I didn't know what else was left to say. For me, she took the step that suited her, but not me. She was the one who ended our relationship after a year, she was the one who went on vacation with somebody who was not me. I had nothing to say to her, except to repeat the parting words already spoken between us three months ago.

שלושה חודשים היתה דממה מבורכת בינינו. ואז, כשהתקשרה וראיתי את שמה על הצג, הדחף הראשון שלי היה לא לענות לה. מבחינתי, כשזה נגמר – זה גמור, בעיקר כשזה נעשה בצורה שהיא בחרה בה. הפרידה בינינו היתה בלתי נמנעת, זה היה ברור כשמש. שנה של קרטועים ונסיונות שלא צלחו, לא הותירו ברירה, אלא להפרד זו מזו כדי שנוכל להמשיך את חיינו בטוב.

For three months there was a welcome silence between us. And then, when she called and I saw her name on the screen, my first impulse was not to answer her. As far as I'm concerned, when it's over – it's finished, especially when it's done the way she chose to do it. Our separation was inevitable, it was crystal clear. A year of faltering and unsuccessful attempts, left no choice but to separate from each other so that we could continue our lives well.

 

Dr Joan Rosenberg – Emotional Mastery

 

אני מביטה קדימה, אל הדרך אותה גומעת המכונית ושותקת. למה החלטתי להענות לה ולבוא אליה? חשבתי שאוכל להסביר לה כמה טוב היו לי שלושת החודשים בלעדיה ולשכנע אותה להניח לנו. לפעמים, כשהסגירה אינה הרמטית, יש צורך להדק היטב את המכסה, גם אם זה עלול להכאיב.

I look ahead, at the way the car runs. I'm holding my tongue. Why did I decide to accede and come to her? I thought I could explain to her how good the three months had been for me without her, and persuade her to let go of us. Sometimes, when the closure is not hermetic, the lid must be tightened, even if it may hurt.

 

אלה פיצג'רלד – בכל פעם שאנחנו נפרדות

Ella FitzgeraldEvery Time We Say Goodbye

 

מבחן Test

מלך האריות – האקונה מטטה

The Lion KingHakuna Matata

"עברת את המבחן", היא אומרת לי בקול רך, "ועוד בהצטיינות יתרה."

"You passed the test," she says to me in a soft voice, "and with extra honours."

מבחן? אני? שׁוּ? "איזה מבחן?" אני שואלת בחשדנות.

A test? Me? What? "Which test?" I ask suspiciously.

היא מביטה עמוק בעיני ושותקת. גם אני מחרישה.

She looks deep into my eyes and remains silent. I'm silent too.

מדגסקר 2 – אני אוהב/ת לנענע

Madagascar 2 – I like to move it

השקט שנותר The Silence that Remained

שירי מימון – השקט שנשאר

היא עזבה. השקט שנותר אחריה נח על פני הרהיטים כמו אבק דק – בלתי נראה, אך מורגש. אני אוהבת את השקט שאחרי לכתה.

She left. The silence that remained behind her rested on the furniture like thin dust – invisible, but noticeable. I love the silence after she's gone.

היו יומיים נפלאים, בהם הקשבנו יחד לדברים שאני אוהבת, צפינו יחד בדברים שהיא אוהבת ובין לבין – שימחנו זו את זו עד מאוד.

These were two wonderful days, during which we listened together to the things I like, we watched together the things she likes, and in between – we made each other very happy.

Blood, Sweat & Tears featuring Bo Bice – You've Made Me So Very Happy

היא הלכה. שקט פה. מאוד. נעים השקט הזה. אני כבר מתגעגעת אליה.

She's gone. It's silent here. Very silent. I enjoy the silence. I already miss her.

Disturbed – The Sound of Silence