ארכיון תג: sky

השמש לא עצמה עין The Sun did not Close its Eyes

שמיים לבנים, שמש מכה White sky, striking sun

שמיים לבנים, שמש מכה White sky, striking sun

החום היה עצום. החמה שפכה עלינו את חמתה במלוא חֵימתה. אי אפשר היה להמלט מהשריפה.

The heat was enormous. The sun poured on us its fury with all its rage. It was impossible to escape from the fire.

שמיים בוערים Burning sky

שמיים בוערים Burning sky

לא התכוונתי I Did Not Mean To

מסוק עלי ים Helicopter on the sea

מסוק עלי ים Helicopter on the sea

המסוק ריחף מעל, מטרטר נמרצות, מודיע על נוכחותו. השקט נשבר.

The helicopter hovered over, vigorously rattling, announcing its presence. The silence broke.

היא הניחה את ידה על כתפי כלאחר יד, בהסח הדעת כביכול, מבטה מופנה אל השמיים ההומים. אשה שזה עתה הכרתי. זה היה לי מוזר.

She put her hand on my shoulder casually, seemingly unwittingly, her gaze on the noisy sky. A woman I had just met. I thought it was strange.

מסוק עלי ים Helicopter on the sea

מסוק עלי ים Helicopter on the sea

מיום ליום Day by Day

ריטה – אני חיה לי מיום ליום

Rita – I Live Day by Day

 

ישנם ימים בהם השמש זורחת, השמיים בהירים, הלב מתרחב למראות והסרעפת לא יודעת את נפשה לעונג הריחות העזים של הפרחים.

There are days when the sun shines, the sky is clear, the heart expands to the sights and the diaphragm doesn't know itself from the pleasure of the strong smells of the flowers.

 

ריטה – מחול מטורף

Rita – Crazy Dance

 

 

 

עננים Clouds

שמש מציצה מבעד לעננים The sun is peeking through the clouds

השמש מציצה מבעד לעננים   The sun is peeking through the clouds

אני חושבת על הפעם האחרונה בה ראיתיה. היא עמדה על שפת המים, מביטה אלי במבט שובב, עיניה צוחקות. צילמתי אותה. אני מצלמת תמיד את מי שאני יכולה בכל שעת כושר שמזדמנת לי. השמש עמדה באמצע השמיים, מציצה מדי פעם מבין ענני הנוצה השטים ברוח הקלה. היה חם. היה נעים.

I am thinking about the last time I saw her. She was standing by the water, looking at me playfully with her laughing eyes. I took her photo. I always take photos when I can. The sun stood in the middle of the sky, peeking from time to time through the cirrus clouds floating in the light wind. It was hot. It was pleasant.

הכל עובר חביבי – עננים