ארכיון תג: slippery pavement

גשם, גשם, גשם, מדרכה חלקלקה   Rain, rain, rain, slippery pavement

רחוב סומסום – מטריה בשניים

Sesame Street – Umbrella for Two

הגשם לא פסק. זה המשיך לרדת ולרדת, עד שנדמה היה שלא תהיה לו הפוגה. בסוף היתה. קצרה, אך מספיקה ויעילה. ניצלתי את ההזדמנות לצאת ולשאוף קצת אויר צח, רענן.

The rain hasn't stopped. It kept pouring down and pouring until it seemed to have no respite. At the end it had a break. Short, but sufficient and effective. I took the opportunity to go out and get some fresh air.

גשם בכניסה לבנין שלי   Rain at the entrance to my building

גשם בכניסה לבנין שלי   Rain at the entrance to my building

בין קרעי העננים, ניתן היה לראות את השמש מציצה על היקום כשוקלת אם כדאי לה לשלוח את קרניה מטה או שמא עדיף לה להסתירן מהטיפות הכבדות לבל תרטבנה. עודה פוסחת בין הסעיפים, הגיעה חשרת עבים כבדה והסתירה אותה, מה שפתר לה את הדילמה בה היתה נתונה.

Amidst the rift of clouds, the sun could be seen peering into the universe as it considered whether it should send its rays down or whether it was better to hide them from the heavy drops so they won't get wet. While vacillating on the matter, a gathering of thick heavy clouds arrived and hid it, which solved the sun's dilemma.

בזמן הזה כבר הייתי בחזרה בפתח חדר המדרגות של הבנין בו אני מתגוררת. הבטתי החוצה, מצלמת את הטיפות היורדות בכוח רב ארצה, מנסה לתפוס את עוצמתו של הטבע. מישהי הגיחה מן הרחוב ואצה לתפוס מחסה. אצה זה יחסי, משום שבגילה כבר היה קשה לה לאוץ. יצאתי החוצה כדי לסייע בידה, כי ידעתי שאם לא אושיט לה עזרה – הרי שעד שזו תגיע אלי, היא תהיה רטובה עד לשד עצמותיה. לא משהו שמומלץ בכלל ולאנשים בגילה בפרט.

By this time, I was already back at the entrance of the stairwell of the building where I live. I looked out, photographed the drops falling with great force to the ground, trying to capture the power of nature. Someone emerged from the street and rushed for shelter. Rushed is relative, since at her age it was already hard to rush. I went outside to help her, because I knew that if I didn't help her – then by the time she reached me, she would be wet to the bone. Not something that is recommended at all, and for people of her age in particular.

שביל חלקלק  A slippery path

שביל חלקלק   A slippery path

המדרכה היתה חלקה מאוד ומזל שיצאתי אליה, כי אחרת לא הייתי מספיקה להגיע אליה בזמן כדי לתפוס אותה בטרם איבדה את שיווי משקלה. ליפול ולשבור עצמות בגילה גם לא מומלץ.

The pavement was very smooth and slippery. Lucky I went out, because otherwise I would not have been able to reach her in time to catch her before she would lose her balance. Falling and breaking bones at her age is also not recommended.

הכל רטוב Everything is wet

הכל רטוב   Everything is wet

במשפט אחד:

מדהים איך לפעמים יוצא לנו להיות במקום הנכון כדי לסייע.

In one sentence:

It's amazing how sometimes we find ourselves in the right place to help.

***

Chaim Topol & Esther OfarimUmbrella for Two