ארכיון תג: sophisticated people

קוטלת קנים A Simple Person

לנרד סקינרד – איש פשוט

Lynyrd SkynyrdSimple Man

ישנם אנשים המצהירים שהם אוהבים אנשים, אך כשזה מגיע להראות זאת בפועל – מסתבר שאין זה כך. לא אגלה כאן דבר חדש – שאנשים משקרים, נכון?

Some people declare that they love people, but when it comes to showing it in practice – it turns out that it is not. I will not reveal anything new here – that people lie, right?

איני אוהבת אנשים. איני אוהבת גם חיות. יחד עם זאת, איני שונאת – לא אנשים ולא חיות. איני יודעת איך אפשר לאהוב מסה. אני יודעת לאהוב מישהי מסוימת, לא קהל. זה כמו שמישהי אמרה לי פעם: "אני אוהבת נשים". לא הבנתי איך אפשר לאהוב נשים בצורה כללית ולא אישה מסוימת שמושכת לך את הנפש והגוף. אבל… בדרך כלל יש אבל… מבחינתי, כל אחת וטעמה היא. איני שופטת אף אחת.

I don't love people. I don't love animals either. At the same time, I don't hate – neither people nor animals. I don't know how to love in masses. I know how to love someone, not an audience. It's like someone once said to me: "I love women". I didn't understand how it is possible to love women in general and not a certain woman who attracts your mind and body. But… there is usually a but… As far as I'm concerned, each one to her taste. I am not judging anyone.

באותה המידה גם איני שונאת אנשים. כי איך אפשר לשנוא מישהו שאינך מכירה אישית? מישהו שלא עשה לך דבר רע? גם אם זה עשה רע לאחרים, עדיין זה לא לך – אז איך אפשר לשנוא בכללי? עובדה שאפשר, כי מכאן נובעות כל הרעות החולות בעולמנו והפוליטיקאים המושחתים והארורים בונים את עצמם וניזונים מלסכסך בין אנשים במקום לבנות גשרים ולחפש את המשותף והטוב.

At the same time, I don't hate people either. Because how can you hate someone you don't know personally? Someone who didn't do wrong to you? Even if he had done bad to others, it's still not to you – so how can one hate in general? It is a fact that it is possible, because all the evils in this world derive from here, and the corrupt and damned politicians build themselves and are fed on quarrels between people rather than building bridges and seeking good and common ground.

"אלה אנשים פשוטים", אמרה לי מישהי שבזאת חרצה את גורל יחסינו.

"פשוטים?" תהיתי.

"נו, את יודעת, כאלה שאינם מבינים כלום ונוהים אחר העדר כמו בהמות", ענתה המתנשאת בקוצר רוח.

הבטתי על הבהמה ולא ראיתי את התחכום שבה, כי זה לא היה שם. ישנן שתי אפשרויות עיקריות לענות על שטויות מקוממות כאלה. בחרתי להוריד אותה מחיי. "את מכירה את כולם? דיברת עם כולם? התרועעת איתם? איך את יודעת לומר עליהם מה שאמרת?" הפגזתי בשאלות שלא ממש חשבתי לקבל עליהן תשובות.

"These are simple people," someone said to me, thereby determining the destiny of our relationship.

"Simple?" I wondered.

"Nu, well, you know, those who don't understand anything and follow the herd like cattle," the arrogant woman replied impatiently.

I looked at the beast and didn't see its sophistication, because it was not there. There are two main options to answer such outrageous nonsense. I chose to take her out of my life. "Do you know them all? Have you talked to everyone? Have you been with them? How do you know to say these things about them?" I bombarded with questions I did not really think of getting answers to.

היא מגלגלת את עיניה. "את כזו תמימה!" היא מכריזה. "יש לי הרבה מה ללמד אותך!"

אני אישה מאופקת בדרך כלל ומשתדלת לנהוג בנימוס, אך עם בהמה יש לדבר בשפה שלה, אחרת איך תבין זו? "אמי זצ"ל נהגה לומר שהיא נמנעת ככל יכולתה מלהכנס לראשו של כלב שוטה. אני נוהגת כמוה. בואי נסכם שאני לא אתקשר אלייך יותר לעולם ואת לא אלי. אין לי כוח לטפשות!" לפני שהיא תמצא את קולה ו/או תשובה מטומטמת אחרת, עפתי משם בלי להביט לאחור.

She rolls her eyes. "You're so naïve!" She announces. "I have a lot to teach you!"

I'm usually self-controlled and try to be polite, but with a beast you have to speak in its language; if not, how would it understand you? "My mother, rest her soul, used to say that she avoided as much as she could to get into the head of a stupid dog. I do the same. Let's settle that I will never call you again, and that you do the same. I don't have the power for stupidity!" Before she could find her voice and/or another dumb answer, I flew away from there without looking back.

במשפט אחד:

למה נזכרתי בה היום? ישנם ימים בהם דברים שקרו חוזרים על עצמם עם אנשים אחרים. פגשתי היום מישהי לקפה והשיחה שהתפתחה היתה מעין הד למה שתארתי. חתכתי מיד.

In one sentence:

Why did I remember her today? There are days when things that happen repeat themselves with other people. I met someone today for coffee and the conversation that developed was a kind of an echo to what I described. I cut off immediately.

לנרד סקינרדציפור חופשיה

Lynyrd SkynyrdFree Bird