ארכיון תג: under one roof

למרות שנעמת לי Though You Are Lovely

Hugh Grant & Harley Bennett – Way Back Into Love

לא באמת חשבתי עליה. הרי לא כל מי שאת פוגשת אכן מתאימה לך.

I didn't really think about her. After all, not everyone you meet is right for you.

החיים מזמנים לנו כל מיני מבחנים. גם לחיות בגפך ולפגוש כמעט מדי יום את אלה שאינן מתאימות לך זה מבחן, אפילו גדול. לפעמים אני חושבת שעדיף לחיות לבד בלי כל כאב הראש הזה של עוד מישהי שמנסה להשתלט לך על החיים ולהורות לך להתנהל כפי שמתאים לה כי ככה היא רוצה. אז היא יכולה לרצות איך שהיא רוצה, גם לי יש את הרצונות שלי. לא מתאימות. עוד שחרור של מישהי שאינך מבינה למה זו הגיעה אלייך ומה היא אמורה היתה ללמד אותך.

Life summon you all kind of tests. It's a huge test to live on your own and meet almost on a daily basis those who aren't for you. Sometimes I think that it's better to live alone without all this headache of another person who tries to control over your life and instruct you how to demeanour according her way because this is how she wants. So she may want whatever she wants, I have my wants too. Not compatible. Another release of somebody that you don't understand why she came to you and what was she supposed to teach you.

לפעמים, לעתים ממש-ממש רחוקות, צצה מישהי שונה, שמוצאת חן בעיני ונס נוסף – גם אני בעיניה. גם זה קורה. אבל… אחרי ההתלהבות הראשונית, אחרי שאני מתחילה לחשוב ברצינות על התבססות ואולי אפילו קינון משותף, היא נסוגה. מעולם לא הבנתי ולעולם לא אבין למה לא יוצא לי לפגוש מישהי שגם תרצה לגור יחד. ממש לא ברור לי. אם אנחנו מתאימות, איזה טעם יש במגורים נפרדים, פעם אצלי ופעם אצלה? הרי אנחנו גם כך מבלות את ימינו ולילותינו בצותא, אז למה לא תחת קורת גג אחת?

Sometimes, very rarely, somebody different pops up, who I like, and another miracle – she likes me too. This also happens. But… After the initial enthusiasm, after I start to seriously think about consolidation and perhaps even nesting together, she retreats. I never understood and would never understand why I can't meet somebody who would wish to live together. I really don't get it. If we are compatible, what's the point of living separately, once at my place and another time at hers? In any case, we do spend our days and nights together, so why not under one roof?

לא ממש חשבתי עליה. החיים זימנו לי יותר מדי מבחנים מכדי שאקוה לטוב. אני זהירה, חוששת, בעיקר מגששת לאט כדי שיהיה בטוח.

I didn't really think about her. Life summoned me too many tests to believe it could be good. I'm cautious, hesitating, mainly groping slowly to make sure it's safe.

Hugh Grant – Don't Write Me Off