ארכיון תג: waking up

להתעורר Waking Up

Michelle Courtney Berry – Waking up to your wonderful life

אני הצלחתי להתעורר. השאר כנראה עוד לא.

I managed to wake up. The rest probably not yet.

מישהו אמר פעם שהחיים הם מבחן. הוא לא הסביר למה. מבחינתי, דבריו היו שטויות. איזה מין מבחן זה אם כולנו נכשלים בו? הרי כולנו עוברים מן העולם בסופם של חיינו, לא?

Someone once said that life is a test. He did not explain why. As far as I was concerned, his words were nonsense. What kind of test is it if we all fail it? After all, we all pass away at the end of our lives, don't we?

החיים הם מבחן? לָמָה? לְמָה? האם זה אמור להועיל לנו? השטויות אומרות שכן. אז מה התועלת? אף אחת אינה יכולה לדעת לבטח מה נכון ומה לא. אולי מה נכון לה עצמה וגם זה בספק. לכל אחת מאיתנו תפישה שונה של החיים ומהותם. כולנו יכולים להיות צודקים ובה בעת כולנו עלולים לטעות. מה שנכון ואמיתי לי, אינו בהכרח נכון ואמיתי לזולתי, נכון? אז מי מאיתנו צודקת?

Life is a test? Why? What for? Is it supposed to benefit us? The nonsense says yes. So, what's the use? No one can be really sure what is right and what is not. Maybe what's right for her and that's doubtful too. Each of us has a different conception of life and its essence. We can all be right and at the same time we may all be wrong. What is right and true to me is not necessarily right and true to another person, right? So, which of us is right?

ציפורים על כבל חשמל Birds on a wire

ציפורים על כבל חשמל   Birds on a wire

במשפט אחד:

לאף אחת מאיתנו אין בעלות על האמת ועל מה שנכון.

In one sentence:

Neither of us has any ownership of the truth and what is right.

חגית מרום: אחריות – התרופה לאשליה

מאוחר מדי Too Late

קארול קינג – מאוחר מדי

Carole KingIt's Too Late

פתאום, ללא כל סיבה, היא התעוררה והבחינה בי. מאוחר מדי.

Suddenly, for no reason, she woke up and noticed me. too late.

ליידי אנטבלוםצריכה אותך עכשו

Lady AntebellumNeed You Now

יום אחד את מתעוררת One Day You Wake Up

The Beatles – A Day in the Life

את מתעוררת יום אחד. עד אז חשבת שהדברים מתנהלים בסדר מסוים, בצורה מסוימת, משהו סביר, אך אז את מתעוררת.

You wake up one day. Until then you thought that things are going in a certain order, in a certain way, something reasonable, but then you wake up.

 

Emerson, Lake & Palmer – C'est La Vie