ארכיון תג: winds of war

בלתי יאמן Unbelievable

בלתי יאמן, אך זה קורה אצלנו: מדינה מודרנית תחת טרור יומיומי והעולם בסדר עם זה.

Unbelievable, but it happens here: a modern state under daily terror and the world is okay with it.

היא אורזת. אני מביטה בה בשתיקה. "הייתי נשארת", היא מתנצלת, "אבל זה למעלה מכוחותי. איני יכולה להתמודד עם דבר כזה."

מה אני יכולה לומר לה? היא אמנם יהודיה, אך אינה תושבת. היא אינה חייבת להשאר פה.

She's packing. I look at her in silence. "I would have stayed," she apologizes, "but it's beyond my strength. I can't cope with that. "

What can I tell her? She is Jewish, but is not a resident. She does not have to stay here.

אנחנו רגילות לטילים הללו, לטרור היומיומי על הגבול עם עזה, לטרור הדקירות. יש בנו את החוסן הנפשי להמשיך את חיינו למרות כל אלה, אבל זה לא מה שאנו רוצות. אנחנו רוצות לחיות בשלום. אנחנו רוצות ששכנינו יחיו בטוב ובשלום. איך עושות את זה?

We are used to these missiles, to the daily terror on the border with Gaza, to the terror of stabbings. We have the mental strength to continue with our lives despite all of these, but this is not what we want. We want to live in peace. We want our neighbours to live well and in peace. How can this be done?

במשפט אחד:

כולנו תקוה ששוב אין מלחמה לפתחנו.

In one sentence:

We all hope there is no war again on our doorstep.

יובל דייןלאסוף [מלים]

Yuval Dayan – Gather

אוי פיטסבורג Oy Pittsburgh

רוחות מלחמה עזות נשבו מאז ליל אמש מכיוון רצועת עזה בצורת מטחי טילים רבים. היינו בטוחות שבמהלך השבת תצא הפקודה להשיב מלחמה השערה. התכוננו לרע.

Strong winds of war have been blowing since last night from Gaza Strip in the form of barrages of many missiles. We were sure that during the Shabbat the order to fight back would come. We were ready for the worse.

קמנו הבוקר למטח נוסף ובמהדורות החדשות התחילה הפטפטת הנמנעת שאף אחד לא חשב לוותר עליה. בטלויזיה ויתרו על התוכניות הצפויות והעלו משדר מיוחד לרגל ההסלמה בגבולנו הדרומי. כבר יותר מחצי שנה אנחנו בהסלמה, אך היום כנראה ציפו למשהו מעבר, אולי לתגובה משמעותית מצדנו שמצריכה אולפן פתוח.

We got up this morning for another barrage and the news began with the inevitable huddle that no one thought of giving up. On television, they gave up on the expected programs, and went on air with a special broadcast due to the escalation in our south border. For more than six months we are suffering escalation, but today they apparently expected something beyond, perhaps a significant response on our part which requires an open live broadcast.

ישנם מאורעות שמתרחשים לי בשידור חי, כאלה שאני נוכחת בזמן שהידיעות עליהם זורמות לאולפן. אין לי מושג למה ואיך, אך זה קורה לי פעמים רבות מדי. הרוע בעולמנו רב מדי, עולה על גדותינו.

There are events that happen at the time when I listen to the radio or watching television, I am present when the news flow into the studio. I have no idea why or how, but it happens to me too many times. The evil in our world is too much, overflowing.

היינו באמצע ראיונות של תושבים בשדרות שסיפרו על חוויותיהם במהלך הלילה והבוקר. אחד הכתבים סיכם את היום בציון השקט המתוח ששרר במהלך היום, ששום רקטה לא נורתה מכיוון עזה מאז הכריז הארגון שירה על רגיעה מצדו. נראה היה כי איזו אנחת רווחה החלה להשתרר באולפן ואולי אף ברחבי הארץ, אך אז הגיעה הידיעה מפיטסבורג על רצח יהודים באחד מבתי הכנסת בעיר. אין לנו רגע דל!

We were in the middle of interviews with residents of Sderot who described their experiences during the night and this morning. One of the reporters summed up the day by noting the tense stillness that prevailed during the day, that no rocket had been fired from the Gaza Strip since the organization that fired the rockets announced it accepted an immediate ceasefire on its part. There seemed to be a sigh of relief in the studio, and perhaps even across the country, but then came the news from Pittsburgh about the murder of Jews in one of the city's synagogues. We do not have a dull moment!

טבח בבית הכנסת: הרוגים בפיגוע שנאה של פעיל ימין קיצוני בפיטסבורג

Massacre in synagogue: Killed in hate attack of right-wing extremist in Pittsburgh