ארכיון חודשי: אוגוסט 2010

העצים נשרפים זקופים Trees Are Burned Standing Upright

כמה שורף, כמה כואבחם. מירי ואני באוטו. היא נוהגת, אני מלקקת גלידה (איך את רוצה, במיכל או בגביע, שאלה המוכרת החמודה. בגביע, עניתי, אני אוהבת ללחוך את הופל הרטוב מהגלידה). הגביע כמעט בסוף. מירי מעיפה בי מבט מהצד. חיוך מעטר את פניה.

It's hot. Miri and I are in the car. She is driving; I lick the ice-cream (how would you like it, in a cup or in a wafer, asked the cute lady ice cream vendor. In a cup, I answered, I like to consume the wafer when it gets wet from the ice-cream). The wafer is nearly eaten. Miri tosses a gaze aside. A smile decorates her face.

"מה?" אני שואלת. מה מצחיק אותה בחום הזה?

"הפנים שלך, כמו ילדה קטנה. כל הפרצוף שלך מלא בשוקולד."

אני מחייכת, "מה, רק עכשו גילית שאני ילדה קטנה?"

"כושית סמבואית", היא אומרת ומשתתקת.

"What?" I ask. What makes her laugh in this heat?

"Your face, like a little child. All your face is covered with chocolate."

I smile, "What, only now you discovered that I'm a little girl?"

"You brownie", she says and becomes silent.

הטנדר פונה שמאלה, לדרך נופית. הגלידה נחה לי על הלשון וממתיקה לי את החיים. מכונית מסחרית חולפת בנתיב מולנו. שניות לפני כן אני מבחינה בידו של הנהג המונפת הצדה. שניות אחרי כן, אנו מבחינות בלשון אש המתלקחת בצד הדרך.

The van turns left, onto the panoramic road. The ice-cream lies on my tongue and sweetens my life. A lorry passes on the route ahead. A few seconds before, I notice the hand of the driver moving outside his window. A few seconds later, we notice a tongue of fire igniting on our side of the road.

מירי עוצרת באחת ואנו ממהרות לצאת מהרכב, מנסות למצוא משהו להאחז בו, משהו שיכבה את השלהבת המתפשטת. היא כבר די גבוהה ואי אפשר לדרוך עליה לכבותה. ססססס, לוחשת האש המתפצחת בקוצים היבשים, ססססס, אתם טעימים כל כך… אני אוכל אתכם אפילו בלי מלח, ססססס…

Miri stops immediately and we hurry to get out of the car, trying to find something to hold on to, something that will put out the spreading flame. It's quite high and it's not possible to step on it to extinguish it. Sssss, the crackling wildfire whispers towards the dry thorns, sssss, you are soooooo tasty… I'll consume you without even any salt, sssss…

דוקא היום לא לקחנו איתנו את ג'ריקן המים. מירי מתקשרת למכבי האש ומבהילה אותם אלינו. יקח לפחות חצי שעה עד שיגיעו ובינתיים האש מתגברת. נהגים עוצרים להביט ואנו מבקשות מהם אמצעים לכיבוי השריפה, מטף, מים, משהו שאפשר לעבוד איתו. עוד אפשר להציל.

Today of all days, we didn't take the jerrycan of water with us. Miri calls the fire department and summons them urgently to us. It will take at least a half an hour until they arrive and in the meantime the fire escalates. Drivers stop by to look and we ask them for a means to kill the fire, a fire extinguisher, water, something to work with. The grove can still be saved.

העצים מתבוננים חסרי אונים ברעה הקרבה אליהם במהירות הרוח. אלה עצים צעירים. העתיקים הושמדו לפני שנתיים בשריפה קודמת. אני יכולה לשמוע אותם רוחשים, צועקים באלם קול מסוף העולם ועד סופו: "הצילו! הצילו!! הצילוווווווו!!!"

The trees stare helplessly at the disaster approaching with the speed of the wind. These are young trees. The ancient ones were destroyed two years ago in a previous fire. I can hear them rustle, shouting out loud with their silent voices, which are heard from the one end of the world to the other end: "Help! Help!! Helpppppppp!!!"

ידי קצרה מלהושיע.

I was helpless, unable to assist.

ואז הגיעה שרה'לה ללקק לי את השוקולד מהפנים ולנחם את הדמעות המלוחות.

And then, Sara'le came to lick the chocolate off of my face and comfort the salty tears.

*******

הגרסא המקוצרת:

אפשר כבר די עם ההצתות הללו? הרי זו גם האדמה שלכם!!!

The short version:

Perhaps enough already with these arsons? This is your land too!!!

יער ירוק הופך לחום-שרוף

עת לזעוק

"לכל זמן ועת לכל חפץ תחת השמיים", אמר קהלת (ג', 1) והמשיך בפסוקים הבאים:

2 עת ללדת ועת למות עת לטעת ועת לעקור נטוע

3 עת להרוג ועת לרפוא עת לפרוץ ועת לבנות

4 עת לבכות ועת לשחוק עת ספוד ועת רקוד

5 עת להשליך אבנים ועת כנוס אבנים עת לחבוק ועת לרחק מחבק

6 עת לבקש ועת לאבד עת לשמור ועת להשליך

7 עת לקרוע ועת לתפור עת לחשות ועת לדבר

8 עת לאהב ועת לשנא עת מלחמה ועת שלום.

אכן, לכל זמן ועת לכל חפץ. עתה העת לזעוק, כי אם לא עכשו – אימתי?

מעניין איך המלה העברית לסבול מכילה בתוכה שני פירושים: לסבול במובן סֶבֵל (suffer) וגם במובן של להיות סבלני, להתיר, להרשות (tolerate). יש שיר של להקה מעניינת בשם Manic Street Creatures האומר: If You Tolerate This Your Children Will Be Next – אם תסבול-תרשה את זה – ילדיך יהיו הבאים בתור. אף אדם בר דעת אינו מעונין שילדיו יסבלו, נכון? אז איך זה שאדם מסוגל לסבול סבל של ילדים של אחרים? האם ילדים אינם ילדים באשר הם?

יש לנו בעיה. מאוד בעיה. בעיה גדולה. ענקית. זו מכונה "ילדי הזרים". אני חושבת ששפכו מספיק דיו והפריכו יותר מדי מלים בכל אמצעי התקשורת על הנושא וכמה זה רע ליהודים. מכל בחינה שהיא. רק דבר אחד חשוב שכחו: "ואהבת לרעך כמוך". מרוב אני-לא-יודעת-מה, נקרא לזה מלחמות כרגע, שכחנו את הדבר הכי בסיסי בחיים היהודיים: חמלה לזולת, בעיקר לזה שבקרבך.

בשנת 2000, כשהגבירות היהודיות בתל אביב החליפו ביניהן המלצות על ה"כושים" שלהן וחשבו שזה נורא שיק להעסיק גבר שחור בעבודות הבית, אפילו שזה היה בניגוד לחוק, לא הבַנו את מה שהולך לקרות פה. חשבנו גחמה, חשבנו אופנה חולפת, חשבנו… מה בעצם חשבנו? שזה יעצר שם, במדינת תל אביב ולא יעבור את גבולות גוש דן? אז זה עבר הלאה, גם מעבר לכושים והארץ מלאה תאילנדים, סינים, גנאים וכל שאר תפוצות תבל, שבאו לבדוק מקרוב הנכונה היא השמועה שארץ זבת חלב ודבש היא ארץ היהודים. הסתבר, שכאשר מעלימים עין מן העשירון העליון, זה עלול להתפשט גם לשאר. זוכרים את גוש קטיף? זוכרים את העסקת העובדים הזרים שם? שכחתם, הא?

הבעיה אינה הילדים של העובדים הזרים, גם לא של העובדים עצמם, כי מה רוצים אלה בסך הכל? לאכול. גם אם אנו מסרבים לראות את זה, הרי שהם אנשים כמונו, לא פחות, כך שגם להם יש רגשות ותחושות ורצון אנושי טבעי לאהוב, להתחתן ולהוליד ילדים. וכשאלה באים לעולם, נוצר הצורך לשבור להם שבר (צריך לפרש לכם שפרושו של זה הוא להביא להם לחם? להאכילם?). זוכרים שגם בני ישראל ירדו מצרימה למטרה הזו? ומה עושה אדם בר דעת שילדים רעבים תלויים על צווארו? אדם בר דעת עושה הכל כדי להשביעם.

קשה להיות מיעוט בארץ נוכריה שאת שפתה אינך דוברת, שהילדים שלך מתחנכים במסגרות שונות מאלו שאת עברת והופכים לנגד עינייך לאחרים. קשה עוד יותר להיות עבד נרצע או שפחה חרופה, על אחת כמה וכמה בנכר. הניכור הנחווה בארץ זרה, שלתושביה מנהגים כה שונים מהמוכרים לך, קשה מנשוא. ואף על פי כן, הנוכרים קמים מדי יום טרם הנץ החמה, יוצאים לעבודת יומם המפרכת ושבים לחור בו הם מתגוררים במצב של בקושי נשימה. כל זאת, רק כדי לפרנס את עצמם ובני ביתם.

הבעיה היא שלנו, שאין לנו חמלה מחוץ למעגל המצומצם שלנו, למרות הזוועות הנוראיות שעברנו כעם, למרות ההסטוריה הקשה שלנו בגָלויותינו, למרות השואה. לדתיים אין חמלה לאלה שאינם דתיים, שלא לדבר על הזלזול התהומי של הדתיים למי שלא בא לו ללמוד תורה כל היום ולהתעלק על זולתו כדי למצוץ ממנו פרנסה. לאלה שאינם דתיים דוקא יש אמפטיה לזולת, אבל תלוי למי, בבחינת חמלה תלויה בדבר. אין לנו את התחושה הפשוטה, הבסיסית, של אהבת האדם באשר הוא אדם. אם אדם המחזיק במשרה ציבורית המשולמת ממסי כל הציבור מרשה לעצמו להשמיע דברי בלע כלפי ציבור שאינו מאנשי שלומו ואין מעיפים אותו לכל הרוחות ממשרתו אלפית השניה אחרי זה, עוד בזמן שהשטויות המפגרות שהוא משמיע תלויות באויר, הרי שאין לי ברירה אלא להזליף דאודורנט, להרים ידיים ולקונן כי בימים האלה אין מלך בישראל ואיש הישר בעיניו יעשה. במקום לאחד את העם, לאחות את קרעיו הפזורים, זורעים בעלי השררה רק הרס ושנאה. אין מנהיגות ישרה שתוביל אותנו. בעצם, לאן? האם אנחנו יודעים אנה מועדות פנינו?

אז מה הפתרון? יש רק אחד: "ואהבת לרעך כמוך".

קישורים:

  1. If You Tolerate This Your Children Will Be Next
  2. ד"ר אצילה טלית רייזנברגר / שפת אם

לאחר כלות הזמן


ולאחר כלות הזמן

מה שנותר לא היה מהימן.

וכשכלו כל הקִצִין

נותרה אך זקיפותם של שלדי העצים.


עשן עלה מן האדמה המתחלחלת,

לאיטה זחלה לה האשה המתאבלת.

חרישית, יִבבה הנפש המיוסרת

קובלת על האמת המתפוררת.


באחת הפכו עולם ומלואו

לאפלת נשמת האדם וקיאו:

הסוס הורוד, גְוְִיָת הילד הקטן

רק אלה נותרו מפצצת המימן.